Asociácia FokI polymorfizmu VDR génu s osteoporózou

Authors: Soňa Palková 1    Mária Konečná 1    Janka Poráčová 1    Vincent Sedlák 1   
1 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 1, 08001 Prešov, Slovensko   
Year: 2021
Section: Molecular biology and genetics
Abstract No.: 2141
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Problematika práce: Osteoporózou v súčasnosti trpí približne 200 miliónov jedincov na celom svete. Osteoporóza je chronické ochorenie spojené s metabolizmom kostného tkaniva. Vyznačuje sa nízkou minerálnou denzitou kostí (BMD) a ich zvýšenou krehkosťou s následným vznikom fraktúr. V súčasnosti postihuje všetky vekové skupiny, pohlavia a populácie, najčastejší výskyt je však zaznamenaný v staršej populácii ženského pohlavia. Toto ochorenie je vo všeobecnosti bezpríznakové, kým nedôjde k vzniku fraktúry. Osteoporózu členíme na dve základné skupiny – primárnu a sekundárnu. Jedným z rizikových faktorov je genetická predispozícia. Mnohé štúdie dokazujú, že prítomnosť FokI polymorfizmu VDR génu je asociovaná s osteoporózou. Gén VDR je zodpovedný za transkripciu cieľových génov, podieľajúcich sa na absorpcii vápnika a tvorby kostí, vrátane proteínov, ktoré viažu vápnik a osteokalcín (OC).

Cieľ práce: Práca je zameraná na analýzu a porovnanie asociácie jednonukleotidového polymorfizmu FokI VDR génu s osteoporózou.

Metódy: Všetkým jedincom bola odobratá venózna krv v objeme 5ml. Následne sme vykonali izoláciu DNA pomocou komerčne dostupného kitu. Genotypizačná analýza prostredníctvom real –  time PCR metódy umožnila určiť genotypovú a alelickú frekvenciu SNP polymorfizmu rs2228570 (FokI) v géne VDR v súbore osteoporotických jedincov (PA, n=50) a v kontrolnom súbore (KS, n=50). Genotypové a alelické frekvencie boli vypočítané pomocou programu Microsoft Excel 2013 a Statistica v.12. Pomocou χ2–testu bola vyrátaná Hardy – Weinbergova rovnováha v zastúpení frekvencií genotypov. Sila asociácie medzi výskytom osteoporózy a príslušným polymorfizmom bola hodnotená prostredníctvom hodnoty OR.

Výsledky: Cieľom práce bolo stanoviť a porovnať biochemické parametre, úzko asociované s osteoporózou v jednotlivých genotypoch FokI polymorfizmu. Zamerali sme sa na osteokalcín, vitamín D a vápnik.  V analyzovanom súbore bolo prítomných niekoľko štatisticky signifikantných rozdielov. Priemerné hodnoty osteokalcínu (OC) u osteoporotických probandov s genotypom AA boli signifikantne vyššie  (p<0,01**) v porovnaní s kontrolným súborom. Naopak, hodnoty vitamínu D boli štatisticky významne nižšie (p<0,05*) u osteoporotických jedincov v porovnaní s kontrolným súborom. V heterozygotnom genotype AG a homozygotnom genotype GG bol štatisticky významný rozdiel  (p<0,01**) len v hodnotách vitamínu D. V ostatných hodnotách signifikantné rozdiely neboli zaznamenané. Podľa našich výsledkov môže byť  genotyp AA potenciálny rizikový faktor pre osteoporózu, pretože v tomto genotype sú prítomné významné rozdiely v hodnotách osteomarkerov medzi probandmi s osteoporózou a kontrolným súborom.  

Kľúčové slová: Osteoporóza, VDR gén, Polymorfizmus, Genotyp

[1] SÖZEN, T., L. ÖZIŞIK a N.C. BAŞARAN, 2017. An overview and management of osteoporosis. In: European journal of rheumatology 4(1).