Potenciálny hepatoprotektívny účinok drieňa obyčajného na ZDF potkanov

Authors: Nikoleta Šimonová 1    Anna Kalafová 1    Marcela Capcarova 1    Monika Schneidgenová 1    Rudolf Dupák 1    Ján Brindza 1    Marianna Schwarzová 1    Marta Soltesova Prnova 2    Karol Švík 0,2    Lukáš Slovák 2   
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovenská republika    2 Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika    3    
Year: 2021
Section: Biotechnology and food technology
Abstract No.: 2134
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Cieľom našej experimentálnej práce bolo zhodnotiť vplyv drieňa obyčajného na vybrané pečeňové enzýmy, bilanciu hmotnosti tela potkanov a hmotnosť pečene v jednotlivých skupinách ZDF potkanov. Cornus mas L. je bobuľové ovocie obsahujúce široké množstvo bioaktívnych látok, ktoré priaznivo vplývajú nielen na kompenzáciu, ale aj na zlepšenie manažmentu komorbidít spojených s týmto ochorením. Na štúdium vplyvov drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na diabetes mellitus 2. typu boli použité samce Zucker Diabetic Fatty potkanov (n=20), práve vďaka podobnému nástupu a demonštrácii symptómov tohto ochorenia. Potkany boli rozdelené do piatich skupín. Zdravej, štíhlej kontrole Lean (n=4) a ZDF diabetickej kontrole C (n=4) bola podávaná voda gastrickou sondou počas 12 týždňov. Pokusným liečeným skupinám K (n=4) bola denne podávaná gastrickou sondou kôstka drieňa 250 mg.kg-1, D skupine (n=4) dužina drieňa 2000 mg.kg-1 a  DK skupine (n=4) dužina drieňa s kôstkou 1000 a 250 mg.kg-1. Počas celého výskumu bola všetkým potkanom zaznamenaná hmotnosť štyrikrát. Po troch mesiacoch priebehu výskumu bola aktivita pečeňových enzýmov ALT, ALP vyhodnotená biochemickým analyzátorom Monza RX (UK Randox) z odobraných vzoriek krvného séra. Po usmrtení potkanov sa odobrala aj pečeň, ktorej hmotnosti sa zaznamenali a zmeny vyhodnotili. Priemerné hmotnosti pečene boli preukazne vyššie (P<0,05) u všetkých potkanov línie ZDF v porovnaní s kontrolou Lean. Podobné výsledky sme získali aj po vyhodnotení bilancie hmotností zo štyroch vážení, kedy sme zistili, že nárast hmotnosti nastal u všetkých skupín z línie ZDF v porovnaní s Lean kontrolou, avšak nepreukazne (P>0,05), nižší nárast hmotnosti sme zaznamenali v experimentálnej skupine s prídavkom kôstky. Kôstka a kôstka spoločne podávaná s dužinou v skupine DK mali preukazný vplyv (P<0,05) na zníženie aktivity ALP enzýmu, ktorý bol zaznamenaný u všetkých experimentálnych skupín v porovnaní s kontrolou Lean preukazne (P<0,05) vyšší. Hodnotenie aktivity ALT bolo medzi sledovanými skupinami bez signifikantných zmien (P>0,05). Preukazné zníženie aktivity enzýmu ALP a tým pádom zmiernenie nástupu resp. progresie DM2T naznačuje potenciálne hepatoprotektívne účinky drieňa, čo považujeme za  významný výsledok pri manažmente ochorenia diabetes mellitus 2. typu.

Kľúčové slová: Drieň obyčajný, pečeň, pečeňové enzýmy, ZDF potkany, Diabetes mellitus

V tejto práci sú prezentované výsledky, ktoré autor získal v rámci výskumnej úlohy/výskumného projektu VEGA 1/0144/19 a APVV 19/0243. Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 313011V336, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
  1. AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. 2018. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes-2019. In Diabetes Care [online]. 42(1): 13-28. DOI: 10.2337/dc19-S002. ISSN 0149-5992.
    BHATT, Harikrashna B. - SMITH, Robert J. 2015. Fatty liver disease in diabetes mellitus. In Hepatobiliary Surgery and Nutrition [online]. (2), 101-108. DOI: 10.3978/j.issn.2304-3881.2015.01.03. ISSN 2304-389X.
  1. BRINDZA, J. et al.  2009. Biological and commercial characteristics of cornelian cherry (Cornus mas L.) population in the gemer region of Slovakia. In Acta Horticulturae [online]. (818), 85-94. DOI: 10.17660/ActaHortic.2009.818.11. ISSN 0567-7572.
    DINDA, Biswanath et al. 2016. Cornus mas L. (cornelian cherry), an important European and Asian traditional food and medicine: Ethnomedicine, phytochemistry and pharmacology for its commercial utilization in drug industry. In Journal of Ethnopharmacology [online]. 193, 670-690. DOI: 10.1016/j.jep.2016.09.042. ISSN 03788741.
    MOLDOVAN, Bianca. 2016. Antioxidant activity of Cornelian cherry ( Cornus mas L.) fruits extract and the in vivo evaluation of its anti-inflammatory effects. In Journal of Functional Foods [online]. 26 : 77-87. DOI: 10.1016/j.jff.2016.07.004. ISSN 17564646.