Antigerminatívna a fytotoxická aktivita esenciálneho oleja z borovice lesnej (Pinus silvestris)

Authors: Daniela Gruľová 1    Beáta Baranová 1    Silvia Hyblerová 2   
1 Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovenská republika    2 Výskumná stanica TANAPu, Štátne lesy TANAPu, 059 60 Tatranská Lomnica, Slovenská republika   
Year: 2021
Section: Biotechnology and food technology
Abstract No.: 2125
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Esenciálne oleje vykazujú široké spektrum biologickej aktivity vrátane schopnosti brániť klíčeniu a rastu korienkov. Biologická aktivita EO a jej hodnotenie sú preto základom pre možnú prípravu herbicídov na prírodnej báze, ako možnej náhrady doteraz používaných syntetických prípravkov so známymi negatívnymi dopadmi na životné prostredie a zdravie človeka.

V práci hodnotíme antigerminatívnu a fytotoxickú aktivitu esenciálneho oleja z borovice lesnej (Pinus silvestris). Pre experiment boli použité štyri modelové organizmy (MO): horčica biela (Sinapis alba), žerucha siata (Lepidium sativum), jačmeň siaty (Hordeum vulgare) a pšenica siata (Triticum aestivum).  Semená v počte desiatich kusov boli voľne umiestnené na dno plastovej Petriho misky (Ø 90 mm) so siedmimi vrstvami filtračného papiera a preliate 7 ml vodného roztoku EO príslušnej koncentrácie: 100µg/mL; 50µg/mL; 25µg/mL; 10µg/mL; 5µg/mL; 2.5µg/mL; 1.25µg/mL; 0.625µg/mL; 0.25µg/mL; 0.125µg/mL, ako kontrola bola použitá destilovaná voda. Pokus bol vykonaný v troch opakovaniach pre každú koncentráciu. Zakryté Petriho misky boli inkubované vo fytokomorách po dobu 120 hodín (5 dní)/ t=25 °C/ RH=80 %/ 8/16 L/D režime. Semená boli považované za vyklíčené v prípade, že bolo možné pozorovať akýkoľvek výstupok klíčku zo semena, pri všetkých vyklíčených rastlinách boli merané dĺžky korienkov v cm. Mieru klíčivosti sme stanovili ako percentuálny (%) podiel vyklíčených semien z celkového počtu použitých semien. Signifikantnosť rozdielov medzi priemernými hodnotami dĺžky korienkov prislúchajúcich k jednotlivým koncentráciám esenciálneho oleja v rámci jedného pokusu sme stanovili pomocou Student T-testu v programe Microsoft Excel.

Vo všeobecnosti sme nezaznamenali signifikantné rozdiely v miere klíčivosti medzi kontrolou a experimentami. Hordeum vulgare vykazoval pri koncentráciách 25, 5 a 0,25 ug /ml dokonca signifikantne (p≤0.05) vyššiu mieru klíčivosti v porovnaní s kontrolou, čo indikuje stimulačný účinok EO na klíčenie semien jačmena. Stimulačný účinok použitého EO sme zaznamenali aj pri hodnotení rastu korienkov, kedy pri MO Sinapis alba, Lepidium sativum a Triticum aestivum bola priemerná dĺžka korienkov signifikantne (p≤0.05) väčšia v porovnaní s kontrolou pri všetkých použitých koncentráciách EO. Jedinou výnimkou bola koncentrácia 100µg/mL, kedy všetky MO vykazovali signifikantne (p≤0.05) menšiu priemernú dĺžku korienkov. Pri jačmeni sme zaznamenali signifikantne (p≤0.05) menšiu priemernú dĺžku korienkov okrem 100µg/mL aj pri koncentrácii 5µg/mL. Borovicový olej rovnako nevykazoval ani vplyv na počet korienkov jačmeňa a pšenice, ako jednoklíčnolistových MO.

Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že esenciálny olej z borovice nevykazuje antigerminatívnu aktivitu voči použitým modelovým organizmom a len veľmi nízku mieru fytotoxickej aktivity, t.j. schopnosti inhibovať rast korienkov. 

Práca bola podporená z projektov VEGA 1/0087/20 a VEGA 2/0018/20.