Repelentná aktivita esenciálneho oleja zo zlatobyle

Authors: Beáta Baranová 1    Daniela Gruľová 1    Katarína Moščáková 1   
1 Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovenská republika   
Year: 2021
Section: Ecology and environmental studies
Abstract No.: 2124
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis L., Asteraceae) predstavuje v súčasnosti jeden z najviac rozšírených inváznych neofytov v centrálnej a východnej Európe vrátane Slovenska. Dopady jej invázie stále nie sú jednoznačne vyhodnotené. Zároveň však táto rastlina predstavuje potenciálny zdroj vitamínov, prvkov a esenciálneho oleja.

V práci bola hodnotená repelentná aktivita esenciálneho oleja extrahovaného hydrodestiláciou z jednotlivých, voľne vysušených rastlinných častí (stonky, listy, kvety) zbieraných na 5-tich lokalitách v urbánnej a suburbánnej zóne okolí mesta Prešov, vo vegetačnej sezóne 2015. Pri extrakcii bol získaný bezfarebný, príp. svetlo žltý esenciálny olej, jeho zloženie bolo stanovené GC-MS analýzou. Pre zhodnotenie repelentnej aktivity bol uskutočnený test s použitím vošiek Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae) zo zelenej papriky (Capsicum annuum,  varieta AMY), ktoré boli držané vo fytokomore pri teplote 21°C, relatívnej vlhkosti 60% a svetelnom režime 8:16 (S:T). Pred založením samotného experimentu bol svetelný režim zmenený na 24 hod. periódu bez svetla.  Pre pokus boli použité upravené Petriho misky (90 mm priemer x 20 mm výška), rozdelené na experimentálnu (E) a kontrolnú (K) časť, naplnené 25 ml agaru. Počas tuhnutia bol na agar v oboch častiach umiestnený kúsok (cca 2x1 cm) z čerstvého listu papriky. List v kontrolnej časti bol ošetrený 10 ul acetónu, v experimentálnej časti  10 ul esenciálneho oleja. Po odparení acetónu bolo do misky umiestnených 10 jedincov bezkrídlych vošiek. Na kryte Petriho misky bol vytvorený otvor (cca 40 x 40 mm) prekrytý jemným mušelínom. Pokus bol založený v desiatich opakovaniach a inkubovaný vo fytokomore pri  21±2°C, svetelnom režime 14:10 (S:T). Po 24 hodinách  boli spočítané jedince na kontrolnom a experimentálnom liste. Miera repelencie v % bola stanovená  podľa PR (%) = (NC-50)*2, priemerné hodnoty a štandardná odchýlka boli stanovené v PAST-e a klasifikované do tried repelencie/repelentnej aktivity: 0=>0.01 to <0.1; I=0.1–20.0; II=20.1–40.0; III=40.1–60.0; IV=60.1–80.0. Pre stanovenie rozdielov medzi pokusom a kontrolou bol použitý Student TTEST v programe Excel.

Dominantnými zložkami oleja boli: α-pinén, β-pinén, bornyl acetát, kampfén, limonén, tymol, β-elemén, β- gurjunén, δ-cadinén, germacrén D a longifolén. Percentá repelencie EO extrahovaného zo stoniek a kvetov boli 7.15 and 33.50 % čo odpovedá II. triede repelencie podľa klasifikácie, pričom počet vošiek v rámci experimentu bol signifikantne nižší (p<0.01) v porovnaní s kontrolou. Pri použití oleja extrahovaného z listov zlatobyle sme zaznamenali % repelencie 4.85% a žiaden rozdiel v počte jedincov medzi kontrolou a experimentom. Celkovo sa však repelentná aktivita EO z jednotlivých rastlinných častí signifikantne nelíšila. Priemerná celková miera repelentnosti použitého EO bola 18.58%, čo odpovedá I. triede podľa klasifikácie. Rovnako sme zaznamenali zmeny v repelentnej aktivite pri hodnotení podľa miesta zberu rastlinného materiálu ako aj podľa ,váhovej koncentrácie, použitého oleja.

Celkovo teda možno konštatovať, že nami skúmaný EO zo zlatobyle kanadskej vykazuje mierny repelentný účinok voči voškám.

Poďakovanie: Práca bola podporená z projektov VEGA 1/0087/20 a VEGA 2/0018/20.