Insekticídna aktivita esenciálneho oleja zo semien boľševníka

Authors: Beáta Baranová 1    Daniela Gruľová 1    Vincent Sedlák 1   
1 Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovenská republika   
Year: 2021
Section: Ecology and environmental studies
Abstract No.: 2122
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum, Sommier et Levier, Apiales: Apiaceae) je pre územie Slovenska a strednej Európy považovaný za invázny neofyt so závažnými dôsledkami pre invadované spoločenstvá a zdravie človeka skrz produkciu fototoxických furanokumarínov. Rastlina rovnako produkuje aj esenciálny olej, najväčšiu výťažnosť vykazujú semená.

V práci bola hodnotená insekticídna aktivita esenciálneho oleja extrahovaného hydrodestiláciou z voľne vysušeného rastlinného materiálu (semená) zbieraného na lokalite Lekárovce na východnom Slovensku v auguste 2019 v období plného rozkvetu. Pri extrakcii bol získaný esenciálny olej svetlo žltej farby s charakteristickou silnou vôňou, zloženie bolo stanovené GC-MS analýzou. Pre zhodnotenie insekticídnej aktivity bol uskutočnený letálny test  s použitím lariev, kukiel a dospelcov múčiara obyčajného (Tenebrio molitor L., Coleoptera: Tenebrionidae). V rámci testu bolo použitých sedem koncentrácií - 1%, 5%, 12.5%, 25%, 50%, 75% a 100%, ako rozpúšťadlo a zároveň kontrola bol použitý acetón. Roztok o objeme 1 µL bol aplikovaný na thorax lariev, kukiel a dospelcov, pre každú z koncentrácií bolo použitých celkovo 36 jedincov z každého vývinového štádia. Kontrola mortality bola vykonaná po 4, 20, 24, 44 a 48 hodinách, pričom bol sledovaný pohyb jedincov ako aj výskyt nekrózy tkanív. Rovnako bol vykonaný test s neriedeným 100% EO s 2 µl a 3 µl efektívnou dávkou. Mortalita bola stanovená v % na základe údajov po 48 hod. expozícii, dáta boli korigované. Priemerné hodnoty a štandardná odchýlka boli stanovené v PAST-e, LC50 and LC90 boli stanovené Probit analýzou, pre stanovenie rozdielov medzi pokusom a kontrolou bol použitý TTEST.

Dominantnou zložkou oleja bol octyl acetát (˃50%), zastúpenie >1% vykazovali tiež n-hexyl butyrát a octyl 2-methylbutyrát. Letálnu aktivitu oleja sme zaznamenali prvýkrát pri koncentrácii 50% u lariev, následne mortalita kontinuálne a signifikantne stúpala. Pri kuklách a dospelcoch sa letálny účinok prejavil až pri použití neriedeného, 100% EO, nižšie koncentrácie boli neefektívne. Pri všetkých troch vývinových štádiách sme teda zaznamenali najvyššiu mieru mortality pri 100% koncentrácii, pri zvýšenom objeme EO (2 a 3 µl) sme však nepozorovali tzv. ,dose-dependence, efekt. Aj keď sme nezaznamenali signifikantný rozdiel v mortalite medzi jednotlivými vývinovými štádiami, larvy sa javili byť voči aplikácii oleja najcitlivejšie. Úmrtnosť v rámci kontroly bola vždy < 1%, experiment preto vykazoval signifikantne (p<0.05) vyššiu mortalitu v každom prípade, keď bol zaznamenaný + výsledok. Okamžitý toxický účinok bol pozorovaný pri kontrole po 20 hod. expozície, následne sa miera prežívania signifikantne nemenila. V rovnakom čase bola prvýkrát pozorovaná nekróza tkanív s progresiou v závislosti od predlžovania expozície.

Na základe získaných údajov a v porovnaní s výsledkami ďalších štúdií možno insekticídnu aktivitu esenciálneho oleja zo semien boľševníka voči modelovému organizmu Tenebrio molitor hodnotiť ako nízku, čo však nevylučuje insekticídnu aktivitu EO extrahovaného z iných častí rastliny a iných zástupcov rodu Heracleum.

Poďakovanie: Práca bola podporená z projektov VEGA 1/0087/20 a VEGA 2/0018/20.