Konštrukcia plazmidových vektorov na štúdium replikačných elementov F plazmidu

Authors: Tomáš Németh 1    Adriána Dusíková 1    Terézia Czödörová 2    Lea Lukáčová 2    Ján Krahulec 2   
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie,, Bratislava, Slovensko    2 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovensko   
Year: 2021
Section: Biotechnology and food technology
Abstract No.: 2116
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Produkcia rekombinantných proteínov v E. coli má okrem známych výhod aj niekoľko pomerne výrazných limitácii. Hlavné obmedzenie takejto produkcie nastáva, ak je cieľom vyprodukovať proteín, ktorý je pre bunku toxický. Takýto proces v kombinácii so zvýšenou expresiou daného génu, často vedie k bunkovej smrti alebo má veľmi negatívny vplyv na bunkovú fyziológiu. Samotná toxicita často nemusí spočívať v proteíne, ale v samotnej génovej sekvencii. Príkladom takejto toxicity je, keď sa v sekvencii daného génu nachádza určité väzbové miesto, ktoré viaže proteín esenciálny pre život bunky. Možným riešením týchto problémov je prísna kontrola počtu kópii expresného plazmidu, čím sa zabezpečí, že proteín alebo sekvencia sú v bunke prítomné v koncentrácii, pri ktorej to pre fyziológiu bunky nie je zaťažujúce. Našim cieľom bolo vytvoriť plazmidové konštrukty na báze F plazmidu a prvkov jeho replikónu, ktoré budú slúžiť ako základ pre tvorbu expresného systému s prísnou reguláciou počtu kópií plazmidu na bunku.

Táto práca vznikla vďaka projektom APVV-17-0149 a PP-COVID-20-0019.
[1]  Gopal, G.J., Kumar, A. (2013) Strategies for the Production of Recombinant Protein in Escherichia coli . Protein J 32, 419–425.
[2]  Saïda, F. (2007). Overview on the Expression of Toxic Gene Products in Escherichia coli . Current Protocols in Protein Science, 50(1), 5.19.1–5.19.13.
[3]  Saida, F., Uzan, M., Odaert, B., & Bontems, F. (2006). Expression of highly toxic genes in E. coli: special strategies and genetic tools. Current Protein and Peptide Science, 7(1), 47-56.