Objasnenie funkcie proteínu Dbl2 v udržiavaní stability nukleozómov v bunkách S. pombe

Authors: Alexandra Piteľová 1    Ivana Mišová 1    Jaroslav Budiš 2,3,4    Juraj Gazdarica 5,3,4    Tatiana Sedláčková 2,3    Tomáš Szemes 5,2,3,4    Silvia Bágeľová Poláková 1   
1 Centrum biovied SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Bratislava, Slovenská republika    2 Vedecký park Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika    3 Geneton Ltd., Bratislava, Slovenská republika    4 Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, Slovenská republika    5 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2021
Section: Molecular biology and genetics
Abstract No.: 2102
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Súčasne prebiehajúce projekty súvisiace s novoobjaveným proteínom Dbl2 v bunkách kvasinky Schizosaccharomyces pombe, sú zamerané najmä na objasnenie jeho funkcie. Z predchádzajúcich experimentov je známe, že Dbl2 sa podieľa najmä̈ na správnom priebehu mitózy, meiózy a lokalizácii helikázy Fbh1, ktorá je dôležitá v procese homologickej rekombinácie, kde odstraňuje proteín Rad51 z Rad51-ssDNA filamentu [1]. V priebehu analýzy proteín-proteínových interakcií prostredníctvom kvasinkového dvojhybridného systému bol v prípade Dbl2 pozorovaný zaujímavý jav, a to, že fúzia génu dbl2 a GAL4 DNA-viažucej domény spúšťa expresiu reportérového génu. Tento objav naznačoval funkciu proteínu Dbl2 v génovej expresii. 

V bunkách S. pombe je represia génovej expresie zabezpečovaná viacerými spôsobmi. Naším hlavným cieľom v tejto práci bude zapojiť proteín Dbl2 do jednej z  dráh vedúcich k utlmovaniu génovej expresie a priniesť nové informácie o mechanizme, akým sa môže proteín homologickej rekombinácie podieľať aj na systematickej regulácii génovej expresie.

Výsledky našich experimentov ukázali, že delécia génu dbl2 je v bunkách S. pombe sprevádzaná zmenou v expresii mnohých lokusov. Expresia väčšiny týchto lokusov je súčasne regulovaná aj proteínom Hip1, ktorý je jednou z podjednotiek histón šaperónového komplexu HIRA. V neprítomnosti funkčného variantu proteínu Hip1 dochádza k narušeniu normálnej hladiny expresie centromerických oblastí [2], pričom súčasná delécia génov dbl2 hip1 dokáže prinavrátiť normálny stav, čo naznačuje ich opozitnú funkciu v procese génovej represie. Navyše sme ukázali, že delécia génu dbl2 ovplyvňuje stabilitu -2, -1 a +1 nukleozómu v okolí začiatkov transkripcie, čo naznačuje zapojenie proteínu Dbl2 v procese destabilizácie nukleozómov a celkovej zmeny architektúry chromatínu v bunkách S. pombe.

Práca vznikla s finančnou podporou grantov APVV-18-0219 a VEGA 2/0034/19.
[1] Polakova S., Molnarova L., Hyppa R., et al. (2016) PLoS Genet. 12(6): e1006102.
[2] Yamane K., Mizuguchi T., Cui B., et. al. (2011) Mol. Cell 41(1), p. 56–66.