Matrixové metaloproteinázy v srdci a plazme potkanov s diabetes mellitus 2. typu rôznej klinickej závažnosti

Authors: Marta Kollárová 1    Mária Chomová 2    Miroslav Barančík 3    Jana Radošinská 1,3   
1 Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava,    2 Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave    3 Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied, Bratislava   
Year: 2021
Section: Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Abstract No.: 2097
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Kardio-vaskulárne komplikácie sprevádzajúce pacientov s diabetes mellitus (DM) sú najčastejšou príčinou ich morbidity a mortality. Je potvrdené, že v patogenéze kardio-vaskulárnych ochorení sa zúčastňujú matrixové metaloproteinázy (MMP), ktoré tvoria rodinu proteolytických enzýmov zodpovedných za  reguláciu extracelulárneho matrixu. V našej štúdii sme sa zamerali na MMP-2 a MMP-9, ktoré patria do skupiny želatináz. V podmienkach DM sú obe želatinázy relatívne dobre preskúmané v spojitosti s diabetickou nefropatiou. Existuje tiež štúdia, ktorá hovorí o MMP-9 ako o možnom terapeutickom cieli pri liečbe pacientov s DM. Nie je však známe, či a prípadne ako sa menia aktivity MMP-2 a MMP-9 v závislosti od štádia DM. V našom experimente sme sa preto zamerali na želatinázy v plazme a ľavej komore srdca u samcov potkanov 4 rôznych fenotypov: Wistar (absolútna kontrola), Zucker Lean (chudá kontrola), Zucker Diabetic Fatty bez hyperglykémie a Zucker Diabetic Fatty s hyperglykémiou. Usmrtené boli v 38.-39. týždni života. Aktivitu MMP-2 a MMP-9 sme stanovili elektroforetickou metódou želatínovej zymografie.

Zucker Lean mali v plazme vyššiu aktivitu MMP-2 (p=0,0193) a naopak nižšiu aktivitu MMP-9 (p<0,0001) v porovnaní s hyperglykemickými Zucker Diabetic Fatty. Zucker Lean v porovnaní s Zucker Diabetic Fatty bez hyperglykémie mali tiež vyššiu aktivitu MMP-2 (p<0,0001). Porovnaním Zucker Diabetic Fatty s hyperglykémiou s potkanmi rovnakého fenotypu bez hyperglykémie sme zistili signifikantne nižšie aktivity MMP-2 (p=0,0062) aj MMP-9 (p<0,0001) v skupine bez hyperglykémie. V ľavej srdcovej komore bola aktivita MMP-2 vyššia u Zucker Diabetic Fatty s hyperglykémiou (p=0,0190) aj u Zucker Diabetic Fatty bez hyperglykémie (p=0,0080) v porovnaní s Zucker Lean. Skupina Zucker Lean mala vyššie aktivity MMP-2 v srdci v porovnaní s absolútnou kontrolou Wistar (p=0,0346). V plazme rozdiel medzi kontrolnými skupinami nebol zaznamenaný.

Naša práca monitoruje rozdielnu aktiváciu MMP-2 a MMP-9 v animálnom modeli DM v závislosti od klinickej závažnosti. Obézne potkany s genetickou záťažou DM, u ktorých sa ešte nerozvinula hyperglykémia, majú nižšiu aktivitu MMP-2 a MMP-9 v plazme v porovnaní s hyperglykemickými. Aktivita srdcovej MMP-2 poukazuje na srdcovú remodeláciu ako obéznych tak aj hyperglykemických zvierat.

Tento výskum bol čiastočne podporený z grantu VEGA 1/0314/19.
  1. Nagase, H., Visse, R. & Murphy, G. Structure and function of matrix metalloproteinases and TIMPs. Cardiovasc. Res. 2006;69, 562–573.
    Hopps, E. & Caimi, G. Matrix metalloproteases as a pharmacological target in cardiovascular diseases. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2015;19, 2583–2589.
    Garcia-Fernandez N, Jacobs-Cachá C, Mora-Gutiérrez JM, Vergara A, Orbe J, Soler MJ. Matrix Metalloproteinases in Diabetic Kidney Disease. J Clin Med. 2020 Feb 8;9(2):472. doi: 10.3390/jcm9020472.
    Aghadavod, E. et al. Comparison Between Biomarkers of Kidney Injury, Inflammation, and Oxidative Stress in Patients with Diabetic Nephropathy and Type 2 Diabetes Mellitus. 2020;14, 31–35.
    Kaminari, A., Tsilibary, E. C. & Tzinia, A. A New Perspective in Utilizing MMP-9 as a Therapeutic Target for Alzheimer’s Disease and Type 2 Diabetes Mellitus. J. Alzheimer’s Dis. 2018;64, 1–16.