Dynamika črevného mikrobiómu zdravého človeka počas deviatich mesiacov

Authors: Luboš Ambro 1    Anna Kamlárová 1    René Link 1    Martin Novotný 2    Gábor Beke 3    Alojz Bomba 1   
1 Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 11, Košice, Slovensko    2 Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach, Rastislavova 43, 040 01, Košice, Slovensko    3 Ústav molekulárnej biológie, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava, Slovensko   
Year: 2020
Section: Open section
Abstract No.: 2049
ISBN: 978-80-972360-6-9

Črevný mikrobióm človeka plní dôležitú úlohu v rôznych fyziologických procesoch a v zdraví hostiteľa (1). Zahŕňa 500 – 1100 bakteriálnych druhov (2) a počas života človeka sa dynamicky mení (3). Cieľom tejto štúdie bolo zmapovať dynamiku bakteriálnej diverzity črevného mikrobiómu jedného probanda (muž, vek 34 r) a tak prispieť k lepšiemu pochopeniu jeho dynamiky. Pre účely tejto štúdie sa analyzovalo 6 vzoriek stolice odobratých počas dlhšieho obdobia v priebehu roka 2019, ktoré boli využité ako inokulačný materiál pre iné in vitroin vivo pokusy. Pre analýzu mikrobiómu boli použité dva nezávislé postupy. NGS analýza bakteriálneho 16S metagenómu bola uskutočnená pomocou platformy Illumina MiSeq a mikrobiálne profily vzoriek sme stanovili aj pomocou PCR-DGGE. Analýza sekvenačných dát bola zameraná predovšetkým na bakteriálne kmene Bacteroidetes a Firmicutes. Ukázalo sa, že štruktúra črevného mikrobiómu  probanda je počas sledovaného obdobia veľmi stabilná. Anaeróbne bakteriálne druhy dvoch majoritne zastúpených kmeňov Bacteroidetes a Firmicutes tvorili 78 – 91 % z celkového počtu baktérií. Rodové a druhové zastúpenie baktérií vykazovalo menšiu dynamiku v rámci kmeňa Bacteroidetes, kde zároveň dominovali druhy rodu Bacteroides, Parabacteroides, Alistipes a Barnesiella (spolu tvorili 53 – 62 % mikrobiómu). Najväčšiu druhovú rozmanitosť sme pozorovali pri kmeni Firmicutes so zreteľnou dominanciou druhov radu Clostridiales. Okrem toho bola v rámci kmeňa Firmicutes zaznamenaná najväčšia dynamika druhového zastúpenia. Uvedená štúdia dynamiky črevného mikrobiómu človeka naďalej pokračuje a plánuje sa rozšíriť o ďalších zdravých probandov, ale aj o pacientov s kolitídou vyvolanou toxigénnymi kmeňmi Clostridioides difficile, ktorí absolvovali transplantáciu fekálnej mikrobioty.

Tento výskum bol realizovaný s podporou projektov APVV-16-0176, VEGA 1/0519/18 a MZ SR 2019/35-UPJŠ-6.
1. Clemente, J. C., Ursell, L. K., Parfrey, L. W., & Knight, R.: The impact of the gut microbiota on human health: An integrative view. Cell. 2012; 148(6):1258-70.
2. Hooper, L. V., & Gordon, J. I.: Commensal host-bacterial relationships in the gut. Science. 2001; 292(5519):1115-8.
3. Huttenhower, C., Gevers, D., Knight, R., Abubucker, S., Badger, J. H., Chinwalla, A. T., et. al.:  Structure, function and diversity of the healthy human microbiome. Nature. 2012; 486(7402):207-14.