Vlastnosti obličkovej Na,K-ATPázy po mediastinálnom gama-ožiarení potkana

Authors: Barbora Kaločayová 1    Ivona Kovačičová 1    Jana Radošinská 1,2    L’ubomíra Tóthová 3    Lucia Jagmaševič-Mézešová 1    Marko Fülöp 4    Ján Slezák 1    Norbert Vrbjar 1   
1 Centrum experimentálnej medicíny, Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava    2 Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave    3 Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave    4 Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 2044
ISBN: 978-80-972360-6-9

Na,K-ATPáza, známa aj ako sodíkovo-draslíková pumpa, je jeden z významných enzýmov podieľajúcich sa na udržiavaní homeostázy sodíkových a draslíkových iónov v organizme. V predchádzajúcich štúdiách bolo dokázané, že priame ožiarenie orgánov je sprevádzané zníženou aktivitou tohto enzýmu v danom orgáne. Cieľom predloženej štúdie bolo objasniť, či ožiarenie potkana v oblasti mediastína ovplyvní aj aktivitu obličkovej Na,K-ATPázy. Ionizujúce žiarenie v jednorázovej dávke 25 Gy znížilo prírastok telesnej hmotnosti ako aj hmotnosť obličiek samcov potkanov kmeňa Wistar. Okrem toho ožarovanie indukovalo zmeny oxidačného stavu krvnej plazmy. Z našich experimentov sme zistili zníženú aktivitu Na,K-ATPázy v obličkách ožiarených potkanov. Merania kinetických vlastností enzýmu v závislosti od koncentrácie substrátu ATP a kofaktora Na naznačujú pokles aktivity enzýmu, pravdepodobne v dôsledku zníženia počtu aktívnych molekúl enzýmu, ako to vyplýva z poklesu hodnoty parametra Vmax. Schopnosť enzýmu viazať ATP, ako aj sodíkové ióny nebola významne ovplyvnená ožiarením, ako na to poukazujú nezmenené hodnoty parametrov KM a KNa. Western blot analýza potvrdila zníženú expresiu katalytickej alfa podjednotky spolu so zníženou prítomnosťou glykozylovanej formy beta podjednotky v obličkách ožiarených potkanov. Ožarovanie tela v oblasti mediastína napriek ochrane obličiek platňami z olova počas aplikácie röntgenového žiarenia bolo sprevádzané výrazným poklesom aktivity obličkovej Na,K-ATPázy, čo môže viesť k zhoršenej homeostáze v organizme.

Štúdia bola podporená grantovými agentúrami: VEGA-2/0166/17, VEGA 2/0063/18, VEGA 1/0234/18 a ITMS-26230120009.