Vplyv glykofenolík na moduláciu účinkov doxorubicínu v obličkových bunkách HEK 293

Authors: Barbora Boťanská 1,2    Mária Mastihubová 2    Vladimír Mastihuba 2    Miroslav Barančík 1   
1 Ústav pre výskum srdca CEM SAV, Bratislava 45, Slovenská republika    2 Chemický ústav SAV, Bratislava 45, Slovenská republika   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 2042
ISBN: 978-80-972360-6-9

Úvod: Doxorubicín (Dox) je cytostatikum, ktorého využitie pri liečbe nádorových ochorení je limitované jeho toxickými účinkami na normálne bunky. Doteraz nie je úplne objasnený presný mechanizmus jeho toxicity, najčastejšie sa však hovorí o zvyšovaní hladiny voľných radikálov a s ním spojenom oxidačnom strese. Pri hľadaní možností ako znižovať negatívne účinky Dox na bunky sa skúmajú látky, ktoré potenciálne aktivujú mechanizmy ochrany buniek pred vplyvmi oxidačného stresu. Jednou z takýchto skupín látok môžu byť glykofenoliká. Sú to biologicky aktívne prírodné látky, ktoré sa často vyskytujú v rastlinách využívaných na lekárske účely. Pri sledovaní vplyvu týchto látok je veľmi dôležité poznať molekulárne mechanizmy, ktoré sú zahrnuté v ich účinkoch. Významným systémom podieľajúcim sa na redoxnej regulácii v bunkách je signálna dráha KEAP/Nrf2, ktorá je úzko prepojená s ďalšími signálnymi dráhami, ako je napríklad PI3K/Akt kinázová signálna. Pri patologických stavoch v organizme dochádza často k zmenám na úrovni proteínov, ktoré sú súčasťou spomínaných dráh.

Ciele a metodika: V štúdii sme využívali populáciu ľudských embryonálnych obličkových buniek HEK293 a sledovali sme možné účinky troch glykofenolík: hydroxytyrozol-beta-D-glukopyranozidu (látka A), hydroxytyrozol-alfa-D-manopyranozidu (látka B) a tyrozol-beta-D-fruktofuranozidu (látka C) na zmeny vyvolané pôsobením Dox. Našim cieľom bolo tiež charakterizovať molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch sledovaných látok. Účinky Dox a glykofenolík na prežívanie buniek sme analyzovali MTT testom, zmeny v hladinách špecifických proteínov sme sledovali pomocou Western blot analýzy. 

Výsledky: Pri sledovaní účinkov glykofenolík sa najlepšie javila látka C, ktorá znižovala negatívne účinky Dox na poškodenie buniek HEK293 a zvyšovala toleranciu buniek voči Dox. Účinky látky C boli spojené s indukciou proteínovej expresie HSP90, ktorý má dôležitú úlohu v regulácii stability/funkcie proteínov. Z hľadiska protektívnych účinkov látky C bolo dôležitým zistenie, že v prítomnosti Dox zvyšovala vnútrobunkovú akumuláciu beta-katenínu. Látky A a B nemali pozitívny vplyv na moduláciu účinkov Dox na poškodenie buniek HEK293. Naopak, ich účinkom došlo k znižovaniu prežívania buniek a zaujímavým bolo zistenie, že účinky látky B boli spojené so zvýšením proteínových hladín KEAP1, endogénneho inhibítora Nrf-2.

Záver: Výsledky dokumentujú, že hydroxytyrozol-beta-D-glukopyranozid má protektívne účinky pri ochrane buniek HEK 293 voči toxickým účinkom Dox. Získané výsledky taktiež poukazujú na to, že dôležitú úlohu v realizácii účinkov tohto glykofenolika majú HSP (heat shock proteíny) a beta-katenín, ktorý je súčasťou Akt/KEAP/Nrf2/GSK-3beta signálnej dráhy.

Práca bola podporená grantami: APVV-0846-12, APVV-0348-12, VEGA-SR2/0160/18 a ITMS 26230120009.