Extrakcia alicínu a jeho použitie ako prírodného antibiotika na meticilín rezistentné kmene S. aureus

Authors: Timotej Jankech 1    Nicholas Martinka 3,2    Ivana Gerhardtová 1   
1 NT-LAB o.z., Teplická 35, 921 01 Piešťany, Slovensko    2 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, Slovensko    3 Oddelenie klinickej biochémie, Nemocnica Alexandra Wintera, Winterova 66, 921 01 Piešťany, Slovensko   
Year: 2020
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 2028
ISBN: 978-80-972360-6-9

Celosvetovým problémom 21. storočia je nadmerná konzumácia antibiotík. Trend užívania antibiotík spôsobil, že sa u niektorých bakteriálnych kmeňov vyvinula rezistencia na tieto antibiotiká. Výskyt meticilín rezistentných kmeňov S. aureus (MRSA) predstavuje veľké riziko, nakoľko S. aureus si už dlhodobo drží popredné priečky vo výskyte rezistentných kmeňov. Ako sa zvyšuje spotreba antibiotík, zvyšuje sa aj výskyt rezistentných kmeňov. Produkcia nových syntetických antibiotík je obmedzená, pretože všetky modifikované antibiotiká novej generácie sú veľmi podobné tým pôvodným, a teda aj ich účinnosť je do istej miery limitovaná.

Cieľom práce je poukázať na potenciálne použitie alicínu ako prírodného antibiotika pri liečbe rezistentných kmeňov MRSA, a to najmä u pacientov s chronickými ranami, ktoré sú spôsobené ochorením Diabetes Mellitus. Pre týchto pacientov je užívanie antibiotík záťažou, či už na pečeň alebo obličky, a preto sa ako vhodnejšie javí lokálne podanie. Dôležitým krokom pri získavaní prírodných antibiotík je ich extrakcia a izolácia. Preto jedným z hlavných cieľov práce bolo optimalizovať podmienky premeny aliínu na alicín. Ako najvhodnejšie extrakčné činidlo sa ukázal dietyléter. Optimálne reakčné podmienky premeny aliínu na alicín boli: 45 minútová inkubácia pri 37 °C za stáleho miešania, pričom homogenizácia cesnaku sa uskutočňovala v deionizovanej vode s prídavkom 1 mM Fe2+ iónov. Účinnosť alicínu na MRSA kmene je nespochybniteľná, a teda aj jeho potenciálne použitie na rezistentné kmene S. aureus, najmä pri liečbe chronických rán.

Kľúčové slová: alicín, antibiotiká, MRSA, S. aureus