Elektrochemiluminiscencia v stanovení protilátok SARS-CoV-2

Authors: Nicholas Martinka 1,2    Timotej Jankech 3   
1 Oddelenie klinickej biochémie, Nemocnica Alexandra Wintera, Winterova 66, 921 01 Piešťany, Slovensko    2 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, Slovensko    3 NT-LAB o.z., Teplická 35, 921 01 Piešťany, Slovensko   
Year: 2020
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 2025
ISBN: 978-80-972360-6-9

Výskytom nového koronavírusu – SARS-CoV-2, v Európskej populácií nastáva aj problém laboratórnej diagnostiky, monitorovania protilátok proti vírusu SARS-CoV-2. Dostupné sú viaceré varianty testov, od rýchlych testov rôznych výrobcov, ktoré detegujú protilátky IgG a IgM, až po automatizované testy na princípoch ELISA a ECLIA. Veľkou výhodou predstavuje využitie elektrochemiluminiscencie na automatizovaných analyzátoroch cobas Roche. Test Anti-SARS-CoV-2  predstavuje imunotest na kvalitatívnu detekciu protilátok v in vitro systéme. Tento test  je vyvinutý ako total test, kde sú detegované protilátky IgG a IgM spolu ako jeden výsledok, kde je použitý rekombinantný proteín predstavujúci nukleokapsidový (N) antigén na stanovenie protilátok SARS-CoV-2. Produkcia protilátok IgM a IgG je veľmi variabilná, sú dostupné viaceré dynamické grafy, ktoré popisujú tvorbu protilátok v čase. Prítomnosť protilátok IgM bola pozorovaná už 5. deň po nástupe príznakov, pre IgG je to 5-7 dní od nástupu príznakov ochorenia. Maximálna produkcia protilátok je zatiaľ definovaná v 2.-3. týždni pre IgM a 3.-6. týždni pre IgG. Z dostupných údajov je zrejmé, že IgM vymizne približne v 6.-7. týždni, pričom pri IgG je pozorovaná vysoká hodnota protilátok v tomto čase. V súčasnej dobe je tento spôsob detekcie veľmi vhodný, nakoľko nie sú dostupné štúdie, ktoré by presne definovali infekčnosť pacienta podľa jednotlivých tried protilátok. Z jednotlivých tried protilátok by sa teoreticky dal odvodiť priebeh ochorenia, v prípade veľkej variability tvorby protilátok je tento odhad nemožný. ECLIA v detekcií protilátok SARS-CoV-2 má množstvo výhod, medzi hlavné výhody patria celkový čas analýzy vzorky (18 minút), dobrá stabilita kalibrácií a robustnosť celého systému. Princípom stanovenia anti-SARS-CoV-2 je použitie biotinylovaných špecifických rekombinatných antigénov namierených pre SARS-CoV-2, ktoré sú značené ruténiom, kde je vytvorený sendvičový komplex. Vytvorený komplex sa následne viaže na potiahnuté častice streptavidínom, kde sa vytvorí pevný komplex interakciou biotínu a streptavidínu. Po inkubácií a odstavení interferentov sa zmeria chemiluminiscenčná emisia, ktorá sa meria pomocou fotonásobiča.