Kinetika DNA opravných fokusov indukovaných ionizujúcim žiarením v lymfocytoch pacientiek s rakovinou prsníka

Authors: Katarína Vigašová 1    Matúš Durdík 1    Gabriel Králik 2    Eva Marková 1   
1 Oddelenie rádiobiológie, Ústav experimentálnej onkológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava,    2 Ústav klinickej fyziky, Onkologický ústav sv. Alžbety   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 2024
ISBN: 978-80-972360-6-9

Ionizujúce žiarenie využívané v rádioterapii nádorov prsníka indukuje v cieľovom nádorovom tkanive poškodenia DNA, tzv. dvojvláknové zlomy (DSB), ktoré sú pre bunky letálne. Pri liečbe však nie je zasiahnutý len nádor, ale aj zdravé okolité tkanivá a lymfocyty, ktoré ním prechádzajú ako súčasť krvného obehu a DSB sú indukované aj v nich. Každá bunka má vyvinutý mechanizmus, ktorý zabezpečuje opravu DSB a obnovu integrity DNA. Na tomto procese sa zúčastňuje množstvo proteínov, ktoré sa zhromažďujú okolo DSB a vytvárajú opravné centrá. Imunologickým značením opravných proteínov môžeme stanoviť počet DNA opravných fokusov, sledovať kinetiku opravy DNA a kvantifikovať fokusy, ktoré ostávajú neopravené, tzv. reziduálne fokusy. Lymfocyty použité v experimente boli izolované z periférnej krvi pacientiek s rakovinou prsníka pred začiatkom rádioterapie a jeden rok po jej ukončení. Časť získaných vzoriek bola zamrazená, časť bola použitá ako čerstvá krv. Lymfocyty boli následne ožiarené in vitro ionizujúcim žiarením dávkou 2 Gy a fixované na mikroskopické sklá v rôznych časových úsekoch: 30 minút, 1 hodina, 2 hodiny a 24 hodín po ožiarení. DNA opravné fokusy boli označené pomocou protilátok proti opravným proteínom γH2AX a 53BP1 a DNA bola vizualizovaná farbičkou DAPI. Analytický systém Metafer založený na fluorescencii umožnil vizualizáciu DNA opravných fokusov a ich následnú kvantifikáciu pomocou softvéru MetaCyte ako priemerný počet fokusov na jednu bunku. Ionizujúce žiarenie indukovalo v obidvoch pozorovaných skupinách významné množstvo DNA opravných fokusov, avšak v bunkách, ktoré boli odobraté pred začiatkom rádioterapie pacientiek, bol pozorovaný signifikantne vyšší počet fokusov v porovnaní s lymfocytmi odobratými jeden rok po ukončení terapie. Množstvo fokusov postupne s časom klesalo v oboch odberoch rovnako, až po 24 hodinách kleslo takmer na úroveň neovplyvnených buniek. Vplyv zamrazenia lymfocytov v tekutom dusíku na počet DNA opravných fokusov sa nepotvrdil. Tieto výsledky naznačujú, že rádioterapia vplýva na tvorbu DNA opravných fokusov spôsobenú in vitro ionizujúcim žiarením, a umožňujú lepšie porozumieť neskorým efektom rádioterapie u pacientiek s rakovinou prsníka.