Vybrané parametre spirometrie v skupinách aeróbnych a anaeróbnych športovcov

Authors: Vincent Sedlák 1    Kristián Domovec 1    Mária Konečná 1    Zuzana Gogaľová 1    Marta Mydlárová Blaščáková 1    Daniela Gruľová 2    Mária Majherová 3    Andrea Babejová 1    Andrea Avuková 1    Hedviga Vašková 1    Janka Poráčová 1   
1 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra Biológie, Prešov, Slovensko    2 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie, Prešov, Slovensko    3 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra fyziky, matematiky a techniky, Prešov, Slovensko   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 2022
ISBN: 978-80-972360-6-9

Spirometria je najčastejšie používaný test hodnotenia pľúcnych funkcií. Je rýchlou, neinvazívnou a spoľahlivou metódou merania pľúcnych objemov, prietokov a kapacít so širokým využitím v medicíne, vo fyzioterapii aj v športe. Meranie kardiopulmonálnej funkcie má uplatnenie v prevencii a v diagnostike respiračných ochorení, pri hodnotení telesnej kondície a zdravotného stavu [1; 2; 3]. Pľúcne objemy a funkcie sa menia na základe typu, intenzity a trvania cvičenia, resp. športovej aktivity [4; 5].

Cieľom bolo analyzovať vybrané spirometrické indexy (IOH – inspiračný, resp. EOH – exspiračný obvod hrudníka, VC – vitálna kapacita, IRV – inspiračný, resp. ERV – exspiračný rezervný objem, NHVC VaV – náležitá hodnota vitálnej kapacity v závislosti od veku a telesnej výšky, NHVC VaH – náležitá hodnota vitálnej kapacity v závislosti od telesnej výšky a telesnej hmotnosti); antropometrické parametre (vek, telesná výška a hmotnosť, BMI) a dotazníkové položky zamerané na životný štýl. Na výsledné hodnoty vplýva mnoho faktorov ako je napr. pohlavie, vek, fajčenie, telesná výška a hmotnosť, vykonávanie fyzických aktivít.

Súbor probandov (n=99) bol na základe preferencie určitého typu športu rozdelený do 2 skupín: aeróbni (n=49) a anaeróbni športovci (n=50). Zber spirometrických dát prebiehal spirometrom Vernier LabQuest2 so softvérom Logger Lite 1.9.3. Všetky získané hodnoty boli štatisticky spracované programom Statistica ver. 12 (t-test).

Porovnaním aeróbnych a anaeróbnych športovcov sme nezistili signifikantný rozdiel v spirometrických indexoch. Signifikantný rozdiel (p<0,01) sme zistili v hodnotách NHVC VaH. Signifikantný rozdiel (p<0,001) sme zistili v hodnotách IOH a EOH.

Kľúčové slová: Fyzická aktivita. Spirometria. Športovci. Vitálna kapacita pľúc.

Práca bola podporená projektom VEGA č. 1/0087/20; a projektom KEGA č. 018PU-4/2018.
[1] SLAVÍKOVÁ, J., ŠVÍGLEROVÁ, J. Fyziologie dýchaní. 2012. ISBN 978-80-246-2787-8.
[2] MAZIC, S. a kol. Rev Port Pneumol., 2014. 21(4): 192 – 197.
[3] SMITH, M.P. a kol. Eur Respir J., 2016. 48(2): 428 – 440.
[4] DURMIC, T. a kol. J Bras Pneumol., 2015. 41(6): 516 – 522.
[5] LAZOVIC, B. a kol. Eur Rev Med Pharmacol Sci., 2015. 19(12): 2269 – 2274.