Analýza tvorby endogénnych DNA opravných fokusov a ROS V PFG+/- HSPC bunkách

Authors: Dominika Kochanová 1    Matúš Durdík 1    Pavol Košík 1    Eva Marková 1    Igor Belyaev 1   
1 Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 2020
ISBN: 978-80-972360-6-9

Leukémia je  považovaná za jedno z najčastejších heterogénnych  ochorení u detí do 15 rokov. Táto skupina život  ohrozujúcich chorôb je spôsobená neregulovaným  delením nezrelých hematopoetických a  progenitorových buniek (HSPC). Ich  charakteristickým znakom je prítomnosť  transmembránového markeru -  fosfoglykoproteínu CD34. Podľa súčasnej teórie dvoch  zásahov je na jej vznik potrebných viacero  mutačných udalostí. Zatiaľ čo prvou in  utero genetickou zmenou vznikne preleukemický  fúzny gén (PFG), pre začiatok samotného  ochorenia je potrebný ďalší  zásah vytvorený až po narodení jedinca. Dôvodom vzniku PFG sú chromozomálne  translokácie, ktoré sú podmienené prítomnosťou pre bunku najhorších  poškodení, dvojvláknových  zlomov (DSB). Tvorba DSB v organizme môže nastať vplyvom  endogénnych (reaktívnych foriem kyslíka – ROS) alebo  exogénnych (chemikálie, ionizujúce žiarenie) faktorov.

Cieľom našej práce bolo zistiť či má  prítomnosť PFG vplyv na tvorbu endogénnych ROS a to pomocou flourescenčnej  farbičky CellRoxGreen, ktorá má schopnosť  vytvárať florescenčný signál v prítomnosti  týchto molekúl. Sledovali sme aj tvorbu  poškodení DNA, konkrétnejšie dvojvláknových  zlomov, pomocou endogénnych DNA opravných  fokusov γH2AX (γH2A histone family member X) a  53BP1 (p53 binding protein protein 1), čiže proteínov zapojených do signalizácie  a opravy DNA poškodení. Taktiež sme sa  zamerali na apoptózu buniek, ktorej markerom je γH2AX  panstaning alebo γH2AX zafarbenie  celého jadra.

Tento projekt bol financovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja z grantu APVV 15/0250.