Antiparazitárny účinok enterocín-produkujúcich baktérií na infekciu Trichinella Spiralis

Authors: Miroslava Vargová 1    Emília Dvorožňáková 1    Zuzana Hurníková 1    Viera Revajová 2    Andrea Lauková 3   
1 Parazitologický ústav Slovenská akadémia vied, Košice    2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v KE, Košice, Slovenská republika    3 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied, Slovenská akadémia vied, Košice   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 2019
ISBN: 978-80-972360-6-9

Trichinelóza je závažná zoonóza spôsobená nematódami rodu Trichinella, so širokým spektrom hostiteľov a celosvetovou distribúciou. Je charakterizovaná enteritídou (vyvolanou pohlavne zrelými trichinelami) a zápalom s degeneratívnymi zmenami v priečne pruhovanom svalstve (vyvolaným larvami). Chemoterapia benzimidazolmi je účinná len proti dospelým červom, ale nie proti svalovým larvám. Ako nová terapeutická stratégia bol testovaný protektívny potenciál enterocínov Enterocín M a Durancín-like a ich produkujúcich kmeňov (E. faecium CCM8558, E. durans ED26E/7) pri experimentálnej infekcii Trichinella spiralis u myší. Kmene E. faecium CCM8558 a E. durans ED26E/7 boli podávané myšiam per os denne v dávke 100 μl (109 KFJ/ml) a ich enterocíny Enterocín M (51 200 AU/ml) a Durancín-like (25 600 AU/ml) v dávke 50 μl/myš. Myši boli infikované 400 larvami T. spiralis na 7. deň terapie. Parazitárnu záťaž (intenzitu infekcie) sme vyhodnotili ako počet adultov parazita získaných výplachom tenkého čreva a počet lariev parazita izolovaných zo svalov tráviacou metódou. Počet novonarodených lariev na dospelú samičku v testoch plodnosti stanovil reprodukčnú kapacitu parazita. Počas črevnej fázy trichinelózy u myší s aplikáciou enterocínov/enterocín-produkujúcich kmeňov sa počet adultov znížil v porovnaní s infikovanými myšami bez terapie. Na 5. deň p.i, keď dospelé samičky trichinel začínajú rodiť nové larvy, boli počty adultov zredukované u myší s podávaným Enterocínom M až o 44%, ale kmeň E. faecium CCM8558 indukoval len 11% zníženie; antiparazitárny účinok Durancínu-like (33%) bol porovnateľný s E. durans ED26E/7 (35%). Prítomnosť parazita v tenkom čreve myší s aplikáciou enterocínov/enterokokov bola signifikantne potlačená na 11.deň p.i. a redukcia počtu adultov dosiahla 55% pri podávaní E. faecium CCM8558,  47% Enterocín M,  36 %  E. durans ED26E/7  a len  17% Durancín-like. Podobný redukčný účinok bol zaznamenaný aj na svalové larvy na 32. deň p.i., E. faecium CCM8558 – 56% , Enterocín M – 40%, E. durans ED26E/7 – 37%, Durancín-like – 17%. Test plodnosti samičiek ex vivo potvrdil zníženú reprodukčnú kapacitu trichinel z myší po aplikácii enterocínov a enterokokov. Kmeň E. faecium CCM8558 potlačil produkciu novonarodených lariev o 74%, Enterocín M o 61%, E. durans ED26E/7 o 66% a Durancín-like o 38%.  Priamy účinok enterocínov/enterokokov na plodnosť samičiek trichinel dokumentuje test in vitro, v ktorom  Durancín-like vykazoval porovnateľný redukčný účinok s Enterocínom M na rozdiel od ex vivo testu. Produkcia novonarodených lariev nepriamo korelovala s koncentráciou kmeňa/enterocínu v médiu. Enterokoky s koncetráciou 107, 105 a 103 KTJ/ml účinne redukovali plodnosť trichinel v rozmedzí 69 – 35% ; enterocíny s koncentráciou 1% a 0,01% inhibovali produkciu lariev o 40 – 60 %. Naša štúdia potvrdila antiparazitárny potenciál testovaných enterocínov/enterokokov, ktorý sa prejavil rýchlym vypudením dospelých červov z čreva (E. faecium CCM8558, Enterocín M, E. durans ED26E/7), inhibíciou reprodukčnej kapacity samičiek (všetky testované enterocíny a kmene) a redukciou svalových lariev (E. faecium CCM8558, Enterocín M, E. durans ED26E/7). Redukčná aktivita Enterocínu M bola porovnateľná s kmeňom E. faecium CCM8558, Durancín-like vykazoval nižšiu antiparazitárnu aktivitu ako jeho producent E. durans ED26E/7.

Táto práca bola podporená Slovenskou grantovou agentúrou VEGA 2/0056/19 a APVV-17-0028.