Stanovenie genotoxického poškodenia DNA aplikáciou tiaklopridu pomocou alkalickej a neutrálnej kométovej analýzy

Authors: Simona Koleničová 1    Beáta Holečková 1    Martina Galdíková 1    Viera Schwarzbacherová 1    Jana Halušková 1   
1 Ústav genetiky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73,041 81 Košice   
Year: 2020
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 2011
ISBN: 978-80-972360-6-9

Pesticídy prítomné v životnom prostredí môžu mať nepriaznivé účinky na zdravie ľudí a zvierat. Jednou z najdôležitejších vlastností niektorých skupín pesticídov je ich schopnosť vyvolať poškodenie genetického materiálu bunky. Nadmerné poľnohospodárske a priemyselné činnosti nepriaznivo vplývajú na biodiverzitu, ohrozujú prežitie druhov v konkrétnom biotope a predstavujú riziko vzniku rôznych ochorení [2]. Spomedzi širokej škály neonikotinoidných insekticídov sme si vybrali prípravok tiakloprid. Aplikácia neonikotinoidov sa neustále zvyšuje, ich nekontrolovateľným používaním vzniká ekologická nestabilita a obeťou sa stávajú mnohé necieľové organizmy [3]. Vhodným experimentálnym modelom sú prežúvavce, ktoré môžu byť prostredníctvom spásania a kŕmenia vystavené vyšším dávkam pesticídov [4].

Cieľom tejto práce bolo použitím alkalickej a neutrálnej kométovej analýzy stanoviť potenciálny genotoxický účinok tiaklopridu na bovinných lymfocytoch po 2 hodinovej expozícii. Kométová analýza je jednoduchá metóda na detekciu zlomov DNA v eukaryotických bunkách. Výsledky elektroforézy pri vysokom pH štrukturálne pripomínajú kométy, ktoré sú pozorované fluorescenčným mikroskopom, intenzita chvosta kométy odráža hodnotu DNA poškodenia. Podľa podmienok, za ktorých sa kométová analýza vykonáva sa delí na alkalickú (detekcia jednovláknových zlomov - SSB) a neutrálnu (detekcia dvojvláknových zlomov – DSB) [1].

Po 2 hodinovej expozícii tiaklopridu došlo k poškodeniu DNA so štatistickou významnosťou pri alkalickej kométovej analýze u oboch donorov pri najvyššej testovanej koncentrácii v porovnaní s kontrolou (480 μg.ml-1 * p <0.05, ANOVA, Dunnet's test). Neutrálnou kométovou analýzou sa nepreukázalo štatisticky významné zvýšenie poškodenie DNA ani u jedného z donorov. Výsledky nášho experimentu ukazujú, že po 2 hodinovej expozícii hovädzích lymfocytov tiaklopridu % DNA vo chvoste komét sa zvýšilo, potenciálny genotoxický účinok sa potvrdil, pri najvyššej testovanej koncentrácii v prípade alkalickej kométovej analýzy.

Práca vznikla za podpory grantu: VEGA 1/0242/19.
[1] Collins, A.R., Oscoz, A.A., Brunborg, G. et al. The comet assay: topical issues. Mutagenesis . 2008, 23(3), 143-151.
[2] Chen, P.J., Moore, T., Nesnow, S. Cytotoxic effects of propiconazole and its metabolites in mouse and human hepatoma cells and primary mouse hepatocytes. Toxicology in Vitro. 2008, 22(6),1476–1483.
[3] Kocaman A.Y. et al. In vitro investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of thiacloprid in  cultured human peripheral blood lymphocytes. Environmental Toxicology. 2014, 29, 631-641.
[4] Willett, Lyn B., O’Donnell, A. F., Holly, I. D., Kurz, M.M. Mechanisms of movement of organochlorine pesticides from soils to cows via forages. Journal of Dairy Science. 1993, 76, 1635–1644.