Vplyv vonkajších podmienok na biosyntézu strieborných nanočastíc

Authors: Zdenka Bedlovičová 1    Libor Sokoli 1    Zdenka Bujňáková 2    Matej Baláž 2   
1 Katedra chémie. biochémie a biofyziky. Ústav farmaceutickej chémie. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Komenského 73. 041 81 Košice    2 Oddelenie mechanochémie. Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied, Watsonova 45, 040 01 Košice   
Year: 2020
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 2010
ISBN: 978-80-972360-6-9

V predloženej práci sme pripravili strieborné nanočastice (AgNPs) zelenou syntézou, ktorú mnohí autori považujú za jednu z najekologickejších variantov prípravy AgNPs. Pri príprave sme použili vodný extrakt z levandule úzkolistej, ktorý sme pripravili za laboratórnej teploty. Takto pripravený extrakt sme následne použili ako redukčné činidlo s vodným roztokom dusičnanu strieborného s koncentráciou 2,2 mM a 5,5 mM pri príprave samotných nanočastíc.

Pri príprave nanočastíc sme sa zamerali na vplyv teploty (50 – 90 °C) a koncentrácie (2,2; 5,5 mM AgNO3). Zistili sme, že teplota a koncentrácia ovplyvňujú rýchlosť reakcie a s ňou spojenú tvorbu strieborných nanočastíc, ako aj veľkosť vznikajúcich zhlukov nanočastíc. Za vyššie spomínaných podmienok môžeme posúdiť to, že pripravené strieborné nanočastice boli menej zhluknuté, keď sa použil prekurzor s nižšou koncentráciou (2,2 mM roztok AgNO3), resp. pri vyššia teplota.

Práca vznikla za finančnej podpory grantu VEGA 2/0044/18 – Vysoko-energetické mletie pre syntézu nanomateriálov bio-prístupom a vybrané environmentálne aplikácie.