Stanovenie antioxidačnej aktivity strieborných nanočastíc pripravených pomocou rastlinných extraktov ďateliny lúčnej

Authors: Zdenka Bedlovičová 1    Silvia Pitoňáková 1    Zdenka Bujňáková 2    Matej Baláž 2   
1 Katedra chémie. biochémie a biofyziky. Ústav farmaceutickej chémie. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Komenského 73. 041 81 Košice    2 Oddelenie mechanochémie. Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied, Watsonova 45, 040 01 Košice   
Year: 2020
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 2009
ISBN: 978-80-972360-6-9

Ďatelina lúčna (Trifolium pratense) je známa ako bohatý zdroj flavonoidov, izoflavonoidov, fenolických látok, či organických kyselín, ktoré môžu slúžiť ako redukčné činidlá pri syntéze strieborných nanočastíc (AgNPs) bioprístupom.

Extrakty ďateliny lúčnej boli pripravené mikroextrakciou pri laboratórnej teplote, za refluxu a sonifikáciou vo vode. Následne pomocou týchto extraktov boli syntetizované AgNPs. Ako prekurzor strieborných iónov bol použitý dusičnan strieborný s koncentráciami 2,2 a 5,5 mM. Nasyntetizované strieborné nanočastice boli charakterizované pomocou UV/Vis spektrofotometrie a fotónovej krížovej korelačnej spektroskopie (PCCS).

Antioxidačná aktivita bola stanovená metódou vychytávania radikálov DPPH (2,2‘-difenyl-1-pikrylhydrazyl) [1].

Schopnosť vychytania radikálu v prípade AgNPs pripravených pomocou extraktov ďateliny lúčnej je v korelácii s antioxidačnou aktivitou čistých extraktov. Najvyššiu schopnosť vychytávať voľný radikál DPPH mal extrakt pripravený refluxom, teda aj v prípade AgNPs mal najvyššiu aktivitu produkt pripravený z tohto extraktu. Vyššiu antioxidačnú aktivitu vykazovali strieborné nanočastice pripravené z 2,2 mM AgNO3 a na vychytávanie voľných radikálov bola vhodnejšia nižšia teplota.

Práca vznikla za finančnej podpory grantu VEGA 2/0044/18 – Vysoko-energetické mletie pre syntézu nanomateriálov bio-prístupom a vybrané environmentálne aplikácie.
[1] Brand-Williams, W., Cuvelier, M. E., Berset, C. (1995). Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. LWT - Food Science and Technology, 28(1), 25–30.