Izolácia biosurfaktantov a ich identifikácia pomocou HPLC

Authors: Zdenka Bedlovičová 1    Karolína Englerová 2    Radomíra Nemcová 2   
1 Katedra chémie, biochémie a biofyziky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovensko    2 Katedra mikrobiológie a imunológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovensko   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 2008
ISBN: 978-80-972360-6-9

Biosurfaktanty (BS) sú biologicky povrchovo aktívne zlúčeniny amfifilného charakteru produkované niektorými druhmi mikroorganizmov (baktérie, kvasinky, huby). Sú tvorené lipofilnou a hydrofilnou zložkou. Lipofilná časť pozostáva z uhľovodíkového reťazca buď mastných kyselín, prípadne sterolov. Hydrofilná časť molekuly biosurfaktantu je tvorená karboxylovou skupinou, fosforylovou skupinou alebo hydroxylovou skupinou [1]. Cieľom predkladanej práce je izolácia a identifikácia lipopeptidových BS fengycínu, iturínu A a surfaktínu, ktoré boli produkované kmeňmi morských baktérií Bacillus amyloliquefaciens 3/22 ako potenciálnych biologicky významných látok pri štúdiu protirakovinovému, antimykotickému, antibakteriálnemu, alebo antivirálnemu účinku [2]. BS sme izolovali extrakciou do zmesi etylacetát/metanol (4/1), následne sme ich identifikovali pomocou TLC a HPLC. Ako referenčné štandardy sme použili komerčne dostupné biosurfaktanty surfaktín, iturín A a fengycín. Po optimalizácii podmienok sme vzorky získané po izolácii biosurfaktantov z príslušných bakteriálnych kmeňov podrobili analýze. V študovaných vzorkách sme na základe výsledkov HPLC analýzy dokázali prítomnosť surfaktínu, iturínu A aj fengycínu.

Táto práca bola podporená Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR – projekt VEGA 1/0081/17.
[1] Kim PI, Bai H, Bai D, Chae H, Chung S, Kim Y, Park R, Chi Y-T Purification and characterization of a lipopeptide produced by Bacillus thuringiensis CMB26. J Appl Microbiol 97:942-949, 2004.
[2]  Roy A A Review on the Biosurfactants: Properties, Types and its Applications. J Fundam Renewable Energy Appl 8:248, 2017.