Aterogénny index plazmy vo vzťahu k vybraným antropometrickým ukazovateľom adipozity v súbore probandov slovenskej majoritnej populácie

Authors: Zuzana Gogaľová 1    Janka Poráčová 1    Mária Konečná 1    Vincent Sedlák 1    Marta Mydlárová Blaščáková 1    Daniela Gruľová 2    Katarína Hricová 1,3    Andrea Babejová 1   
1 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 1, 081 16, Prešov, Slovensko    2 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie, Ul. 17. novembra 1, 081 16, Prešov, Slovensko    3 Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca, Slovensko   
Year: 2020
Section: Open section
Abstract No.: 2006
ISBN: 978-80-972360-6-9

Problematika práce: Úloha antropometrických ukazovateľov a indexov adipozity môže zohrávať významný nástroj pri posúdení rizika progresie kardiovaskulárneho ochorenia (KVO) [1]. Antropometrické ukazovatele adipozity môžu do určitej miery korelovať s aterogénnym indexom plazmy (AIP), ktorý je považovaný za vhodný marker hodnotenia aterogenity a zohľadňuje sa v rámci diagnostiky subklinickej aterosklerózy [2]. Dôležitosť antropometrických ukazovateľov pri hodnotení kardiometabolických komplikácií a kardiovaskulárneho rizika poukazuje na význam a potrebu ich aplikácie v rámci preventívnych opatrení [3]. 

Cieľ práce: Práca sa zameriava na hodnotenie a porovnanie asociácie vybraných indexov adipozity s  AIP, ktorý poukazuje na potenciálne riziko aterosklerózy.

Metódy: Antropometrické ukazovatele: telesná výška, telesná hmotnosť, obvod pásu – Waist Circumference – WC, obvod bokov a vybrané antropometrické indexy adipozity: A Body Shape Index (ABSI), Abdominal Volume Index (AVI), Body Adiposity Index (BAI), Body Mass Index (BMI), Waist to Hip Ratio (WHR), Waist to Height Ratio (WHtR) boli analyzované v súbore probandov  s diagnózou ischemickej choroby srdca (ICHS; n=52) a v kontrolnom súbore probandov (KS; n=48). Normalita dát bola overená príslušnými testami v programe SPSS software ver. 13.0 (Chicago,IL,USA). Štatisticky významný rozdiel medzi oboma súbormi bol hodnotený parametrickým t-testom. Pearsonov korelačný koeficient (r) hodnotil vzťah vybraných antropometrických ukazovateľov k AIP hodnotou p na hladine významnosti α = 0,05. Miera lineárnej závislosti medzi premennými bola definovaná škálou podľa Evansa. Koeficienty korelácie boli porovnané Fisherovou r-z transformáciou.

Výsledky: Pri porovnaní súboru ICHS a KS bol potvrdený štatisticky významný rozdiel (***p<0,001) pre hodnotu AVI a WHtR index. Hodnoty AIP pozitívne korelovali (0,055 ≤ r ≤ 0,762) v súbore probandov s ICHS vo všetkých prípadoch. Silná pozitívna korelácia bola potvrdená medzi AIP a WHtR indexom (r = 0,762; r2 = 0,581; ***p<0,001). V prípade KS bola potvrdená štatisticky významná pozitívna korelácia indexov adipozity s AIP v ~71 % prípadov. Výsledky poukazujú na význam implementácie antropometrických ukazovateľov do preventívnych opatrení pre riziko KVO.

Kľúčové slová: Aterogénny index plazmy. Indexy adipozity. Kardiovaskulárne ochorenia. Korelácia.

Práca bola realizovaná s podporou projektov VEGA č. 1/0087/20 a KEGA č. 018PU-4/2018.
[1] HUXLEY, R. a kol. Eur J Clin Nutr., 2010. 64(1):16 – 22
[2] YILDIZ, G. a kol. Hemodial Int., 2013. 17(3):397 – 405.
[3] ZIGOVÁ, M. a kol. Slov. Antropol., 2019. 22(1): 21 – 25.