Izolácia exozómov z moču a krvi pacientov s rakovinou močového mechúra

Authors: Daniela Džubinská 1    Milan Zvarík 1    Karolína Majerová 2    Iveta Waczulikova 1   
1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika    2 Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava   
Year: 2020
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 2003
ISBN: 978-80-972360-6-9

Exozómy patria do skupiny extracelulárnych vezikúl (EV). Sú to sférické membránové štruktúry s priemerom 30 – 150 nm [1], ktoré slúžia na medzibunkovú komunikáciu. Obsahujú proteíny, RNA, lipidy a metabolity, ktoré odrážajú biologický stav organizmu. Vyskytujú sa v krvi, lymfatickej tekutine, moči, ako aj malígnom ascite [2]. EV sú vylučované všetkými bunkami, avšak je známe, že rakovinové bunky ich vylučujú vo väčšom množstve. Práve pri rakovine močového mechúra, kde sú rakovinové bunky v priamom kontakte s močom, je vysoko pravdepodobné, že EV uvoľňované do moču by mohli predstavovať špecifický zdroj biomarkerov [3]. EV cirkulujúce v krvi pochádzajú z rôznych tkanív v tele a ich izolácia tak môže poskytnúť informácie o  patologickom procese v organizme [4, 5], čím sa značne zvyšuje miera diagnostického potenciálu EV v klinickej  praxi [2]. Navyše analýza EV izolovaných z telesných tekutín je jednoduchšia v porovnaní s celkovou analýzou telesných tekutín [2]. V predkladanej práci sa venujeme technike izolácie exozómov z moču a krvi pacientov s rakovinou močového mechúra. Za účelom detekcie biomarkerov rakoviny močového mechúra sa taktiež venujeme uvoľňovaniu metabolitov zapuzdrených do exozomálnej membrány pre ich následnú HPLC analýzu s využitím absorpčného a fluorescenčného detektora.

Táto práca bola podporená projektami UK/256/2020, VEGA 01/0136/18, APVV_SK-BY-RD-19-0019, KEGA 041UK-4/2020 a čiastočne projektom NAWA EUROPARTNER PPI/APM/2018/1/00007/U/001.
[1] Li et al., 2017. Progress in Exosome Isolation Techniques. Theranostics 7(3). 789-804pp. doi: 10.7150/thno.18133.
[2] Boukouris, Mathivanan, 2015. Exosomes in bodily fluids are a highly stable resource of disease biomarkers. Proteomics Clin Appl. 9(3-4). 358–367pp. doi: 10.1002/prca.201400114.
[3] Murakami et al., 2018. Bladder cancer detection by urinary extracellular vesicle mRNA analysis. Oncotarget. 9(67): 32810–32821pp. doi: 10.18632/oncotarget.25998.
[4] Mathivanan S, Ji H, Simpson RJ., 2010. Exosomes: extracellular organelles important in intercellular communication. J Proteomics.73:1907–1920.
[5] Properzi F, Logozzi M, Fais S., 2013. Exosomes: the future of biomarkers in medicine. Biomark Med.7:769–778.