Účinok oxytocínu na expresiu synaptických adhéznych molekúl a markerov excitačných a inhibičných synapsií v modeli autizmu

Authors: Anna Sadloňová 1    Annamária Srančíková 1    Zuzana Bačová 1    Ján Bakoš 1   
1 Biomedicínske centrum SAV, Ústav experimentálnej endokrinológie, Dúbravská cesta 6322/9, 845 05, Bratislava, Slovenská republika;   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1995
ISBN: 978-80-972360-6-9

Porucha autistického spektra (ASD) je heterogénne ochorenie, charakterizované narušenými sociálnymi interakciami, repetitívnym správaním a poruchami reči. V poslednej dobe sa poukazuje na úlohu oxytocínu v etiológii ASD, ktorá stále nie je dostatočne preskúmaná. Zistilo sa, že oxytocín má účinky aj na transmembránové synaptické adhézne molekuly (SAM). SAM sprostredkúvajú nielen synaptogenézu, ale spolu s inými synaptickými proteínmi môžu ovplyvňovať aj typ neurotransmisie na synapsii a tak vplývať na pomer excitačných a inhibičných synapsií (E/I). Synaptogenéza aj E/I pomer synapsií sú dôležité počas vývinu mozgu a ich porucha sa môže podieľať na etiológii ASD. 

Cieľom tejto práce bolo pozorovať pomocou qPCR vplyv oxytocínu, podaného na druhý a tretí postnatálny deň WT a SHANK3-/-myšiam, na génovú expresiu SAM – Neurexínu 2α, Neurexínu 2β, Neuroligínu 3 a postsynaptického proteínu PSD95 v hypotalamickom tkanive. Transgénny model SHANK3 deficientných myší sa používa pri výskume patofyziológie ASD. Navyše sme v tkanive hypotalamu u myší hodnotili aj zmeny génovej expresie markerov excitačných a inhibičných synapsií VGLUT2 a GAD2.

Zistili sme, že oxytocín stimuloval expresiu neurexínov a Neuroligínu 3 v tkanive hypotalamu u SHANK3-/-myší. Pozorovali sme, že zvýšené hladiny mRNA pre VGLUT2 u SHANK3-/- myší sa po podaní oxytocínu vrátili na úroveň hypotalamického tkaniva WT zvierat. Génová expresia GAD2 u SHANK3-/- myší bola znížená, bez ďalšieho vplyvu oxytocínu.

Zmeny expresie markerov excitačných a inhibičných synapsií VGLUT2 a GAD2 pozorované v modeli autizmu pravdepodobne poukazujú na alterácie v pomere glutamátergických/GABAergických synapsií, ktoré môžu súvisieť s moduláciou SAM a PSD95. Oxytocín môže do týchto pomerov zasahovať, čo naznačuje jeho úlohu v etiológii autistických ochorení.

Práca bola realizovaná vďaka finančnej podpore grantov VEGA 2/0038/18, VEGA 2/0155/20 a APVV-15-205.