Mesenchymal stem cells and fibroblasts: two sides of the same coin?

Authors: Terézia Okajčeková 1    Ján Strnádel 2    Erika Halašová 3,2    Henrieta Škovierová 2   
1 Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika    2 BioMed Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika    3 Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1984
ISBN: 978-80-972360-6-9

Terapia pomocou mezenchymálnych kmeňových buniek (MSC) má široký potenciál pri liečbe mnohých ochorení. Bolo dokázané, že MSC modulujú imunitné reakcie, znižujú zápal a podieľajú sa na bunkovej regenerácie. Izolácia MSC z kostnej drene však vyžaduje invazívnu extrakciu v porovnaní s ľahko dostupnými fibroblastmi z rôznych biologických zdrojov. Vďaka kratšej dobe zdvojenia a rýchlej expanzii fibroblastov in vitro majú tieto bunky potenciál v tkanivovom inžinierstve, na pokrytie rôznych matríc a „scafoldov“. Ukázalo sa, že fibroblasty nie sú finálne diferencované bunky a niekoľko štúdií poukázalo na to, že MSC majú mnoho podobných biologických vlastností s dermálnymi fibroblastami.

V našej štúdii sme použili viaceré molekulárno-biologické metódy pre analýzu biologických vlastností ľudských dermálnych fibroblastov (HDFa). Analyzovali sme expresiu vybraných povrchových markerov (CD9, CD10, CD26, CD29, CD34, CD44 a CD90) pomocou prietokovej cytometrie. Ďalej sme porovnávali ich diferenciačný potenciál (adipogény, chondrogénny a osteogény), ktorý sme vyhodnotili histologickým farbením a RT-PCR analýzou. HDFa sme tiež kultivovali v 3D podmienkach a pozorovali tvorbu sféroidov. Na základe našich výsledkov sme dospeli k záveru, že HDFa by mohli mať využitie ako praktický model pre bunkovú terapiu. Napriek veľkému záujmu o aplikácie MSC, pri allogénnej bunkovej terapii, boli komerčne atraktívne a medicínsky prospešné vlastnosti HDFa prehliadané, s výnimkou ich dermálnej regenerácie. Na základe, ako našich pozorovaní, tak aj z ostatných vedeckých skupín, výskum HDFa by sa mal viac upriamiť na ich biologický a medicínsky potenciál, ktorý by mohol byť aplikovaný v cielenom tkanivovom inžinierstve s potenciálom personalizovanej terapie.  

Táto práca bola podporená projektmi: APVV-15-0217, APVV-17-0037, VEGA 1/0178/17 a UK/387/2020.
Ichim, O’Heeron, Kesari: Fibroblasts as a practical alternative to mesenchymal stem cells. J Transl Med. 2018; 16: 212.