L1 syndróm - stručný prehľad, kazuistika

Authors: Silvia Dallemule 1    Miriama Juhosová 1    Pavol Ďurina 1    Katarína Melišová 2    Iveta Mlkvá 2    Dominika Gécová 3    Martina Hikkelová 4    Denisa Tretinarová 4    Daniel Böhmer 5   
1 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Bratislava, Slovenská republika    2 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Oddelenie klinickej genetiky, Bratislava, Slovenská republika    3 Klinika lekárskej genetiky SZU a UNB    4 Progenet s.r.o.    5 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1981
ISBN: 978-80-972360-6-9

Pojem L1 syndróm reprezentuje súhrnný názov pre skupinu neurovývinových porúch vznikajúcich na podklade patogénnych variantov génu L1CAM. Fenotypové spektrum siaha od mierneho až po závažné. Dedičnosť je X-viazaná recesívna. L1 syndróm je spôsobený patogénnymi variantami génu kódujúceho L1 bunkovú adhéznu molekulu (L1CAM – L1 cell adhesion molecule, skrátene L1proteín), ktorá je exprimovaná predovšetkým vo vyvíjajúcom sa nervovom systéme. L1 proteín sprostredkúva adhéziu bunky s bunkou prostredníctvom homofilných a heterofilných interakcií s inými L1 proteínovými molekulami a s rôznymi ligandami. Fenotypy asociované s L1 syndrómom majú podklad v narušení funkcie L1 proteínu na rôznych úrovniach, od redukcie či zastavenia expresie, cez redukovanie adhéznej schopnosti, až po narušenie od adhézie závislých vnútrobunkových signálnych procesov. V súvislosti s L1 syndrómom bolo popísaných viac ako 350 patogénnych variantov L1CAM. Alterácie v špecifických regiónoch multidoménového proteínu s množstvom funkcií sú podkladom pre široké spektrum klinických prejavov. Odlišné fenotypy pozorované u rôznych členov postihnutej rodiny dokazujú variabilnú expresivitu tej istej mutácie v rodine. Klinicky sa L1 syndróm manifestuje ako: X-viazaný hydrocefalus so stenózou aqueductus Sylvius (HSAS - najbežnejšia, geneticky podmienená forma kongenitálneho hydrocefalu s prevalenciou 1/30 000. Prevalencia a incidencia ostatných porúch L1 spektra nie je známa.), MASAsyndróm (Mentálna retardácia, Afázia, Spastická paraplégia, Addukované palce), X-viazaná komplikovaná hereditárna spastická paraplégia typ I (SPG1), X-viazaná komplikovaná agenéza corpus callosum (ACC). Diagnóza je stanovená na základe klinického obrazu, výsledkov pomocných vyšetrovacích metód a genealogických údajov naznačujúcich X-viazanú dedičnosť. Diagnóza je potvrdená molekulovo-genetickým vyšetrením génu L1CAM. Pacient si vyžaduje multidisciplinárny prístup (pediater, neurológ, neurochirurg, fyzioterapeut, klinický genetik, psychológ, logopéd...), ovplyvnenie klinických prejavov je na symptomatickej úrovni.

Naša kazuistika dokumentuje prípad dvoch nevlastných bratov, kde výraznejší fenotypový prejav u mladšieho z bratov pomohol stanoviť diagnózu aj staršiemu bratovi.

Kľúčové slová: L1CAM, L1 syndróm, L1 proteín, HSAS, kongenitálny hydrocefalus, MASA, spastická paraplégia, agenéza corpus callosum, addukcia palca