Štúdium biomarkerov v moči s diagnostikovaným nádorovým ochorením

Authors: Annamária Liptáková 1    Peter Očenáš 1    Aneta Salayová 1    Marcela Valko-Rokytovská 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika   
Year: 2020
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 1976
ISBN: 978-80-972360-6-9

Nádorové ochorenie predstavuje multifaktoriálne civilizačné ochorenie s možnosťou postihu rôznych orgánov tela. Predstavuje 2. najčastejšiu príčinu úmrtia na Slovensku, hneď po ochoreniach kardiovaskulárneho systému. Najdôležitejším aspektom v riešení nádorových ochorení je prevencia a v prípade, že ochorenie už prepuklo, je to včasná detekcia a diagnostika ochorenia. Jednou z možností včasnej detekcie a diagnostiky je štúdium endogénnych nízkomolekulových biozlúčenín (metabolitov), ktorou sa zaoberá jedna z "omických" vied, metabolomika.

Onkometabolity sú endogénne metabolity, ktoré buď iniciujú alebo podporujú rast nádorov a metastázy. Prvý identifikovaný metabolit bol 2-hydroxyglutarát, zriedkavý metabolit nachádzajúci sa vo vysokých koncentráciách v gliómoch. Takmer všetky onkometabolity sú potrebné pre množstvo kľúčových metabolických dráh spojených s rakovinou vrátane aeróbnej glykolýzy, glutaminolýzy a metabolizmu s jedným uhlíkom [1]. Katecholamíny sú amfotérne, vysoko polárne molekuly. Zapojenie katecholamínov do viacerých regulačných a metabolických procesov podporuje ich dôležitosť v použití ako biomarkerov na diagnostiku, terapiu a prognózu niektorých neuroendokrinných a kardiovaskulárnych ochorení. Napríklad, schizofrénia a Parkinsonová choroba sú spojené s deficitom dopamínu, zatiaľ čo feochromocytóm, paraganglióm a neuroblastóm vykazujú abnormálne vysoké hladiny katecholamínov v plazme aj v moči. Katecholamíny sú prítomné v biologických vzorkách v extrémne nízkych koncentráciách, preto si na stanovenie vyžadujú špecifické a vysoko citlivé bioanalytické metódy [2].

Pre stanovenie metabolitov (kreatinín, adrenalín, L-DOPA a DOPAC) v moči psov s diagnostikovaným nádorovým ochorením sa nám podarilo vyvinúť optimalizovanú UHPLC metódu. Významný výsledok sme zaznamenali pri analýze adrenalínu, ktorého koncentrácia bola zvýšená vo všetkých onkovzorkách oproti zdravým kontrolám v priemere 4-krát. Zvýšenie hladín adrenalínu potvrdzuje aj stanovenie koncentrácií L-DOPA, ktoré predstavujú priemerne 2,6-násobný pokles. Tento údaj poukazuje na zvýšený metabolizmus L-DOPA na adrenalín u chorých psov. Priemerná hodnota nameraných koncentrácií DOPAC v onkoskupine nepredstavovala významnú zmenu v porovnaní so zdravou kontrolou.

Veľká vďaka patrí Klinike malých zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za poskytnutie vzoriek.
[1] WISHART, D. S. a kol.: Cancer Metabolomics and the Human Metabolome Database. Metabolites. 2016, 6(10), s. 1-17.
[2] BICKER, J. a kol.: Liquid chromatographic methods for the quantification of catecholamines and their metabolites in several biological samples - A review. Analytica Chimica Acta [online]. 2013, 768, s. 12-34. ISSN 0003-2670. Dostupné na: doi:10.1016/j.aca.2012.12.030.