Vplyv Diabetes Mellitus na vybrané metabolity v moči

Authors: Nikola Nociarová 1    Peter Očenáš 1    Aneta Salayová 1    Marcela Valko-Rokytovská 1   
1 Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika   
Year: 2020
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 1965
ISBN: 978-80-972360-6-9

Diabetes mellitus (cukrovka) je komplexná metabolická porucha spojená so zvýšeným rizikom mikro- a makrovaskulárnych chorôb. Ide o chronické autoimunitné ochorenie, ktoré je výsledkom deštrukcie β-buniek Langerhansových ostrovčekov, čo vedie k strate produkcie inzulínu a výslednej hyperglykémii [1]. Hlavnými faktormi nárastu tejto nebezpečnej metabolickej poruchy sú nízka informovanosť, dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti, včasná diagnostika choroby, starnutie populácie, ale predovšetkým nezdravý životný štýl.

Metabolomika, štúdium malých endogénnych molekúl, je výkonným nástrojom na štúdium patofyziologických procesov a používa sa aj na objasnenie metabolických znakov cukrovky v rôznych biologických systémoch. Od prvej izolácie, identifikácie, syntézy a štruktúrnej charakterizácie adrenalínu, ale aj iných endogénnych látok, prešlo niekoľko desiatok rokov a napriek tomu stále neklesol záujem o skúmanie týchto biomolekúl. Kvantifikácia katecholamínov a ich metabolitov v biologických tekutinách je dôležitá v patobiochémii a klinickej chémii, pretože tieto biogénne amíny slúžia ako diagnostické markerové molekuly pre rôzne metabolické a neurologické poruchy. Katecholamíny boli v minulosti používané hlavne na liečbu hypotenzie počas šokových stavov, vykazujú však aj výrazné metabolické účinky, najmä na glukózový metabolizmus. Za fyziologických podmienok je účinok katecholamínov spojený so zvýšenou rýchlosťou aeróbnej glykolýzy [2].

Fyziologické a patologické procesy na úrovní biomolekúl prítomných v telesných tekutinách je možné monitorovať pomocou moderných vysoko-citlivých analytických metód, medzi ktoré v súčasnosti patrí najviac využívaná vysokoúčinná kvapalinová chromatografia HPLC. Pre detekciu vybraných metabolitov v moči (kreatinín, adrenalín, L-DOPA a DOPAC) sa nám podarilo vyvinúť novú optimalizovanú UHPLC metódu. Hlavným cieľom práce bolo po kvalitatívnej a kvantitatívnej analýze vyhodnotiť vplyv metabolickej poruchy (cukrovka) na hladiny metabolitov v moči. Na základe našich analýz a vyhodnotení môžeme jednoznačne potvrdiť, že v prípade diagnostikovaného diabetes mellitus dochádza k zvýšenému uvoľňovaniu endogénnych metabolitov (adrenalín, L-DOPA a DOPAC) a ich následnej eliminácii do moču.

[1]RAVNIC, D. J.  a kol.: Bioprinting and Cellular Therapies for Type 1 Diabetes. Trends in biotechnology, 2017, 35(11), s. 1025-1034. DOI: 10.1016/j.tibtech.2017.07.006.
[2]BARTH, E. a kol.: Glucose metabolism and catecholamines. Critical Care Medicine, 2007, 35(9), s. 508-518. DOI: 10.1097/01.CCM.0000278047.06965.20.