Metabolomická profilácia ochorenia dna

Authors: Nikoleta Mateszová 1    Marcela Valko-Rokytovská 1    Aneta Salayová 1    Peter Očenáš 1   
1 Katedra chémie, biochémie a biofyziky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika   
Year: 2020
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 1960
ISBN: 978-80-972360-6-9

Hyperurikémia je v dnešnej dobe často sa vyskytujúci stav organizmu prevažne u mužského pohlavia v produktívnom a postproduktívnom veku života. Ide o patologický stav, pri ktorom dochádza k ukladaniu kryštálikov kyseliny močovej do kĺbov, čím je vyvolané samotné ochorenie dna.

Cieľom práce bolo charakterizovať ochorenie dna a hyperurikémiu, ktorá ju vyvoláva, možnosti diagnostiky a účinnej terapie dny. V tejto práci sme študovali metabolomický profil moču pacientov s diagnostikovanou dnou v porovnaní so zdravou kontrolnou skupinou na základe kvalitatívneho a kvantitatívneho stanovenia pomocou metódy UHPLC, ako jednou z možností neinvazívnej diagnostiky. Vybrané študované metabolity boli kyselina močová, tyrozín, tryptofán a ich metabolity (kyselina vanilmandľová, kyselina 5-hydroxyindoloctová, kyselina kynurénová, kyselina 3-indoloctová a indoxylsulfát), ktorých stanovenie má svoje opodstatnenie pri rôznych patologických stavoch. Naše výsledky poukázali na zvýšené vylučovanie kyseliny močovej (= 0,0001***), kyseliny 5-hydroxyindoloctovej (p = 0,0068**), kyseliny 3-indoloctovej (p = 0,0036**) a kyseliny kynurénovej (= 0,0140*) v moči pacientov s dnou v porovnaní so zdravou kontrolnou skupinou. Dosiahnuté výsledky poukazujú najmä na zvýšené vylučovanie kyseliny močovej aj v prípade pacientov užívajúcich medikamentóznu liečbu inhibítorom xantínoxidázy – alopurinol.

Použitie HPLC detekcie vybraných močových metabolitov spojených s ochorením dna môže byť v blízkej budúcnosti veľkým prínosom k rozšíreniu diagnostických markerov s možnosťou využitia v klinicko-biochemickej praxi.

Kľúčové slová: dna, hyperurikémia, alopurinol, moč, kyselina močová, tryptofán, tyrozín, UHPLC