Hladiny cirkulujúceho neprilyzínu u pacientov so srdcovým zlyhávaním s redukovanou ejekčnou frakciou

Authors: Viera Nemčeková 1,2    Eva Malíková 2    Jaroslava Štrbová 3    Peter Křenek 2    Ján Klimas 2   
1 UN-Nemocnica svätého Michala,a.s., Bratislava, Slovenská Republika    2 Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava    3 KARDIO-SANUS, s.r.o, Bratislava   
Year: 2020
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1958
ISBN: 978-80-972360-6-9

Liečba založená na inhibícii neprilyzínu aktuálne otvorila nové farmakologické možnosti terapie chronického srdcového zlyhávania (SZ). Okrem toho však cirkulujúci neprilyzín (cNEP) bol navrhnutý aj za prognostický biomarker u SZ s redukovanou ejekčnou frakciou ľavej komory (SZrEF). Avšak jeho diagnostické možnosti ostávajú stále nedostatočne prebádané, pričom v klinických štúdiách jeho hladiny nie sú porovnávané so zdravými kontrolami. V tejto práci sme sledovali možnosti cNEP ako potenciálneho indikátora stavu a progresie SZrEF v rutinnej ambulantnej starostlivosti a porovnávali sme jeho hladiny u pacientov oproti hladinám cNEP u zdravým osôb. 

Štúdiu sme realizovali u ambulantných pacientov so SZrEF (n=18). Ako kontroly boli zahrnutí zdraví dobrovoľníci - lekári z nemocnice (n=9). Okrem štandardných diagnostických testov (echokardiografické meranie a laboratórne biochemické testy vrátane NT-proBNP) sme analyzovali sérové hladiny cNEP pomocou komerčne dostupného ultrasenzitívneho ELISA kitu pre humánny solubilný neprilyzín (AvisceraBioscience, USA).

Koncentrácie cNEP boli signifikantne redukované u pacientov so SZrEF (priemer±SEM = 1038±464 pg/ml) v porovnaní s kontrolami (1947±613 pg/ml; P<0.05). V dvoch vzorkách z osemnástich SZrEF boli hladiny pod a v dvoch kontrolných vzorkách z desiatich boli nad detekčným limitom metódy. Nenašli sme signifikantnú koreláciu medzi cNEP a hodnotami ejekčnej frakcie ľavej komory, či inými echokardiografickými parametrami, ani hodnotami NT-proBNP. Hladiny cNEP však signifikantne negatívne korelovali so sérovými hladinami sodíka (Spearman r = -0.6112, P<0,05), resp. hodnotami systolického tlaku krvi u SZrEF (Spearman r = -0.4746, P<0,05).

U pacientov so SZrEF sme našli signifikantne znížené koncentrácie cNEP v porovnaní s kontrolami a bez prítomnej korelácie s klinicky používanými parametrami na charakterizáciu ochorenia. Tieto zistenia môžu mať potenciálny význam pri titrovaní intenzity nedávno zavedenej farmakoterapie založenej na inhibícii NEP indikovanej pri SZrEF.