Testovanie citlivosti primárnej bunkovej línie DFSC na statíny

Authors: Janka Pálešová 1    Romana Záhumenská 1    Terézia Okajčeková 1    Marián Kasaj 2    Ján Strnádel 3    Dagmar Statelová 2    Henrieta Škovierová 3    Erika Halašová 3,4   
1 Ústav lekárskej biochémie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine    2 Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNM    3 Martinské centrum pre biomedicínu, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine    4 Ústav lekárskej biológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1957
ISBN: 978-80-972360-6-9

Dospelé zubné kmeňové bunky majú výbornú schopnosť proliferácie a diferenciácie do iných typov tkanív v rámci svojej zárodočnej vrstvy. V súčasnosti si úspešná terapia kmeňovými bunkami vyžaduje regulovanú proliferáciu a diferenciáciu kmeňových buniek. Jedným z týchto regulátorov sú aj statíny. Tieto liečivá znižujú hladinu cholesterolu v krvi a to inhibíciou kľúčového enzýmu v biosyntéze cholesterolu, 3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzým A reduktázy. Statíny sa využívajú pri liečbe kardiovaskulárnych ochorení pretože negatívne ovplyvňujú syntézu cholesterolu. Zároveň sa potvrdil ich pleitropný účinok na proliferáciu ako aj diferenciáciu. Pri aplikácii v nízkych koncentráciách sú statíny schopné zlepšiť prežívanie kmeňových buniek.

V našej práci sme použili de novo pripravenú primárnu bunkovú líniu z tkaniva dentálneho folikulu. Bunky sme charakterizovali na základe expresie špecifických CD markerov typických pre mezenchymálne kmeňové bunky. Potvrdili sme ich diferenciačný potenciál na chodrocyty, adipocyty a osteoblasty. Následne sme testovali časovú a koncentračnú závislosť vplyvu simvastatínu na zubné kmeňové bunky spektrofotometricky pomocou testu cytotoxicity - MTT testom a prietokovou cytometriou – anexínová esej. Stanovili sme IC 50 pre simvastatín. Takouto koncentráciu sme ovplyvnili zubné kmeňové bunky a analyzovali sme expresiu špecifických génov.

Potvrdili sme že simvastatín v nižších koncentráciách zvyšuje proliferáciu DFSC a vo vyšších koncentráciách indukuje apoptózu DFSC.

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja APVV–15-0217, a grantom VEGA 1/0178/17.