Mikrobiálna rezistencia v črevnom mikrobióme zdravých ľudí a pacientov s ochorením pečene

Authors: Klára Cverenkárová 1    Monika Krahulcová 1    Lucia Bírošová 1    Petra Olejníková 1    Ľubomír Skladaný 2   
1 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika    2 FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Banská Bystrica, Slovenská republika   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1948
ISBN: 978-80-972360-6-9

Gastrointestinálny trakt človeka je kolonizovaný veľkým množstvom mikroorganizmov. Pre ich veľký počet a vysokú hustotu je prirodzené, že črevný mikrobióm sa môže stať rezervoárom génov rezistencie voči antibiotikám. Na jeho vznik vplýva zloženie črevnej mikrobioty, užívanie antibiotík alebo zdravotný stav človeka. Preto sme sa rozhodli porovnať črevný rezistóm zdravých ľudí a pacientov s ochorením pečene.

Prítomnosť génov rezistencie sme stanovovali vo vzorkách celkovej DNA izolovanej zo stolice probandov. Vzorky DNA sme podrobili PCR skríningu génov rezistencie blaTEM, blaSHV  a blaOXA (Dallenne et al., 2010), ktoré kódujú produkciu širokospektrálnych betalaktamáz u Enterobacteriaceae (ESBL) a vanA (Depardieu, 2004), ktorý je súčasťou operónu, spôsobujúceho rezistenciu voči vankomycínu a teikoplanínu u rodu Enterococcus. Do testovania sme zahrnuli celkom 121 zdravých osôb vo veku 20 až 60 rokov z Bratislavy a okolia. Súbor pacientov tvorilo 34 osôb vo veku 19 až 66 rokov, hospitalizovaných vo FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici . Všetci boli diagnostikovaní na ochorenie pečene a 19 pacientov v čase odberu vzorky užívalo antibiotiká. Súbor zdravých probandov sme otestovali na prítomnosť všetkých 4 uvedených génov, u pacientov sme doposiaľ otestovali iba prítomnosť génov blaSHV  a blaOXA.

U zdravých osôb sme stanovili spolu 81 génov rezistencie. Naviac zastúpený gén bol blaTEM  – 40 prípadov, ďalej vanA – 30 prípadov a gény blaOXA a blaSHV  (10 prípadov a 1 prípad). Celkovo sme gény rezistencie detegovali u 62 probandov (51,2 %), z toho u 13 osôb boli prítomné 2 gény rezistencie (10,7 %) a u 3 osôb až 3 gény rezistencie naraz (2,5 %). Zo súboru 34 pacientov sme prítomnosť génov rezistencie blaSHV  a/alebo blaOXA stanovili u 12 osôb (35,3 %), pričom 1 osoba mala v celkovej DNA prítomné oba gény rezistencie, zvyšné iba blaOXA (spolu 13 génov). Z 12 pozitívnych osôb bolo 7 liečených antibiotikami v čase odberu. Pri porovnaní výskytu génov blaOXA a blaSHV  u zdravých ľudí a pacientov sme zistili, že tieto gény sa vyskytovali iba u 9,1 % zdravých ľudí, avšak u 38,2 % pacientov. Značné rozdiely vo výskyte génov rezistencie u zdravých a pacientov môžu byť spôsobené zdravotným stavom, užívaním antibiotík a možnými zmenami v črevnej mikrobiote pacientov s ochorením pečene. Môžeme predpokladať, že aj pri génoch blaTEM  a vanA bude výskyt u pacientov vyšší ako u zdravých ľudí. 

Táto práca vznikla za finančnej podpory projektov VEGA 1/0096/17 a APVV-16-0171.
DALLENNE, C. et al. 2010. Development of a set of multiplex PCR assays for the detection of genes encoding important β-lactamases in Enterobacteriaceae. In Journal of Antimicrobial Chemotherapy. ISSN 1460-2091, 2010, 65(3), s. 490-495.
DEPARDIEU, F. 2004. Detection of the van Alphabet and Identification of Enterococci and Staphylococci at the Species Level by Multiplex PCR. In Journal of Clinical Microbiology. ISSN 0095-1137, 2004, 42(12), s. 5857-5860.