Príprava a charakterizácia de novo derivovanej nádorovej línie duktálneho adenokarcinómu pankreasu

Authors: Romana Záhumenská 1    Michal Kalman 2    Juraj Marcinek 2    Lukáš Plank 2    Erika Halašová 3    Ján Strnádel 3   
1 Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika    2 Ústav patologickej anatómie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika    3 BioMed Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1945
ISBN: 978-80-972360-6-9

Duktálny adenokarcinóm pankreasu (PDAC) patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúci typ nádoru pankreasu. Je extrémne agresívny, vysoko chemorezistentný, ťažko liečiteľný a nie plne chirurgicky resekovateľný. Relevantné súčasné predikčné, prognostické, terapeutické ale aj výskumné možnosti sú značne obmedzené a stagnujú. Preto sme sa rozhodli pripraviť nový in vitro biomedicínsky model PDAC.

Z natívnej pacientskej biopsie sa nám podarilo izolovať heterogénnu bunkovú zmes, ktorú sme následne mechanicky prečistili a postupným klonovaním získali kolónie nádorových buniek. Primárnu nádorovú bunkovú líniu sme ďalej fenotypovo charakterizovali prostredníctvom prietokovej cytometrie, ktorou sme sledovali prítomnosť rady povrchových CD markerov. Bunky sme taktiež analyzovali prostredníctvom imunocytochémie, kde sme sledovali expresiu intracelulárnych proteínov PDX1, KER 17/19 a c-MYC.

Takto pripravený a charakterizovaný in vitro model je schopný poskytnúť relevantné výsledky pri odhaľovaní pôvodu vzniku ochorenia, molekulárnych a genetických diagnostikách, sledovaní zmien na metabolomickej a proteomickej úrovni, či testovaní a skríningu nových liečiv.

Táto práca bola podporená projektom APVV-17-0037, VEGA 1/0279/18 a GUK 366/2020.