Elektrochemická detekcia inzulínu na elektródach modifikovaných nanočasticami ZnO

Authors: Frederika Chovancová 1    Ivana Šišoláková 1    Renáta Oriňaková 1    Andrej Oriňak 1   
1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko   
Year: 2020
Section: Open section
Abstract No.: 1944
ISBN: 978-80-972360-6-9

Cieľom tejto práce je štúdium elektrochemického stanovenia inzulínu na uhlíkových elektródach modifikovaných nanočasticami. Vývoj senzorov na detekciu inzulínu a glukózy má celosvetový význam vzhľadom na rastúci počet pacientov trpiacich diabetom. V práci je uvedený prehľad kovových a uhlíkových nanomateriálov používaných na modifikáciu elektród na stanovenie inzulínu. 

V praktickej časti práce bolo preštudované elektrochemické stanovenie inzulínu na uhlíkovej tlačenej elektróde (SPCE) modifikovanej kombináciou uhlíkových nanotrubičiek (CNTs), chitozánu a zinkových nanočastíc (ZnNPs), kedy boli stanovené analytické parametre pripravenej elektródy ako limit detekcie (LOD), citlivosť a lineárny rozsah, ktoré boli porovnané s ďalšími typmi elektród modifikovaných nanočasticami uvádzanými v literatúre. Pomocou cyklických voltampérogramov pri rôznych rýchlostiach polarizácie bola študovaná kinetika oxidácie inzulínu na ZnNPs/chitozán-CNTs/SPCE. Bol sledovaný aj vplyv interferentov, ktoré by mohli mať nežiaduci vplyv na elektrochemické stanovenie inzulínu v reálnych vzorkách krvi na ZnNPs/chitozán-CNTs/SPCE.

Táto práca vznikla za podpory grantov VEGA 1/0074/17 a APVV-16-0029.