Vplyv markeru T878C génu SCD na produkčné ukazovatele holštajnského plemena

Authors: Simona Dudásová 1    Martina Miluchová 1    Michal Gábor 1   
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra genetiky a plemenárskej biológie, Nitra, Slovensko   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1939
ISBN: 978-80-972360-6-9

Mlieko je významnou zložkou potravy človeka. Je prirodzeným zdrojom vápnika, esenciálnych mastných kyselín a bielkovín. V posledných rokoch vzrástol záujem o optimalizáciu zloženia mastných kyselín mliečneho tuku, čím sa menia nutričné a funkčné vlastnosti mlieka a následne vlastnosti výsledných produktov. Enzým stearoyl-CoA desaturáza, kódovaný génom SCD je kľúčovým enzýmom pri bunkovej biosyntéze mononenasýtených mastných kyselín (MUFA) z nasýtených mastných kyselín v mliečnom ale aj intramuskulárnom tuku. Viaceré štúdie popisujú preukaznú asociáciu medzigenotypmi markeru SCD-T878C a zložením mastných kyselín v mlieku, pričom alela C má  pozitívny vplyv na konverziu nasýtených mastných kyselín so stredne dlhým reťazcom do ich nenasýtenej formy v mliečnej žľaze prežúvavcov.

Pre štúdium polymorfizmu markeru T878C polymorfizmu génu SCD bol použitý biologický materiál získaný od 90 kráv holštajnského plemena chovaného v podmienkach Slovenskej republiky. Izoláciu genómovej DNA sme vykonali komerčným kolónkovým kitom Nucleospin Tissue. Samotná genotypizácia testovaného súboru bola vykonaná použitím metódy PCR-RFLP. Štatistická analýza bola vykonaná programom SAS Enterprise Guide 5.1.  

Jednotlivé genotypy testovaného markera génu SCD nemali štatisticky preukazný vplyv na ekonomické ukazovatele produkcie mlieka. Priemerné plemenné hodnoty pre množstvo mlieka, tuku a bielkovín v kilogramoch ako aj priemerné plemenné hodnoty pre obsah tuku a bielkovín v percentách boli pre kravy s rozdielnymi genotypmi pre sledovaný markery takmer rovnaké.

Na záver môžeme konštatovať, že podľa našich zistení, genotypy sledovaného markera, ktoré priaznivo ovplyvňujú obsah a zloženie mastných kyselín v mlieku a tým zlepšujú nutričnú kvalitu mlieka, nemajú vplyv na produkčné ukazovatele ako množstvo mlieka, tuku a bielkovín v kilogramoch a percentuálny obsah tuku a bielkovín, z čoho vyplýva, že marker SCD-T878C môže byť použitý ako vhodný selekčný marker pre zlepšenie kvalitatívnych vlastností mlieka.

Práca bola podporená výskumným projektom APVV-17-0060.