Protinádorové účinky Thymus vulgaris, Cinnamomum zeylanicum a Rhus coriaria v 4T1 modeli mamárneho karcinómu in vivo

Authors: Lenka Koklesová 1    Karol Kajo 3,2    Peter Solár 4    Soňa Uramová 1    Alena Líšková 1    Marek Samec 1   
1 Klinika gynekológie a pôrodníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave    2 Ústav experimentálnej onkológie, Slovenká akadémia vied    3 Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave, Ústav patológie    4 Ústav lekárskej biológie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1931
ISBN: 978-80-972360-6-9

Východiská a ciele: Rakovina prsníka patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtia žien na celom svete, najmä v dôsledku jej vysokej incidencie. Rozsiahly onkologický výskum preukázal, že látky pochádzajúce z rastlín, celistvé potraviny alebo izolované fytochemikálie, nepochybne ovplyvňujú všetky štádia rakoviny vrátane mamárneho karcinómu. Strava bohatá na prírodné substancie môže vďaka antioxidačným, imunomodulačným a protizápalovým účinkom výrazne zlepšiť liečbu rakoviny prsníka.Cieľom štúdie bolo vyhodnotiť protinádorové účinky tymiánu (Thymus vulgaris), škorice (Cinnamomum zeylanicum) a sumaku (Rhus coriaria) podávaných v potrave v terapeutickom 4T1 modeli mamárneho karcinómu in vivo. Materiál a metódy: V pokuse bol použitý syngénny model samíc BALB/c myší (Velaz, Praha, Česká republika) vo veku 15 týždňov. Zvieratá boli aklimatizované na štandardné podmienky zverinca: 23 ± 2 °C, relatívna vlhkosť 60 % a umelý režim (12:12 hod svetlo/tma). Mamárny karcinóm bol vyvolaný subkutánnou inokuláciou myších 4T1 buniek adenokarcinómu mliečnej žľazy (1 × 105 buniek/myš) do abdominálnej oblasti. Podávanie testovanej stravy začalo v deň inokulácie 4T1 buniek a trvalo 15 dní až do konca experimentu. Myši (n = 75) boli náhodne rozdelené do troch experimentálnych skupín: kontrolná skupina bez podávania fytosubstancie, skupina s fytosubstanciou v nižšej koncentrácii (1 g/kg: TYM 0,1; ŠKOR 0,1; SUM 0,1) a skupina s fytosubstanciou vo vyššej koncentrácii (10 g/kg: TYM 1; ŠKOR 1; SUM 1). Na konci experimentu boli zvieratá usmrtené rýchlou dekapitáciou a nádory boli odobraté. Analyzovali sme objem nádorov a zo vzoriek sme vyhodnotili index mitotickej aktivity a pomer nekróz/celková oblasť nádoru. Výsledky: Tymián v nižšej aj vyššej koncentrácii (TYM 0,1 a TYM 1) preukázal výrazný protinádorový účinok. Signifikantne znížil objem nádorov o 85 % (TYM 0,1) (p < 0,001) a o 84 % (TYM 1) (p < 0,001) v porovnaní s kontrolou (KONT), parameter nekrózy o 77 % (TYM 0,1) (p < 0,01) a o 81 % (TYM 1) (p < 0,01) v porovnaní s KONT a index mitotickej aktivity o 31,5 % (TYM 0,1) (p < 0,05) a 25 % (TYM 1) (p < 0,05) v porovnaní s KONT. Škorica vo vyššej koncentrácii (ŠKOR 1) zmenšila objem nádorov o 44 % (p < 0,05) v porovnaní s KONT. Vyššia aj nižšia koncentrácia škorice signifikantne znížila index mitotickej aktivity o 29 % (ŠKOR 0,1) (p < 0,05) a o 45,5 % (ŠKOR 1) (p < 0,001) v porovnaní s KONT, hoci nemali signifikantný vplyv na parameter nerkózy. Sumak vo vyššej koncentrácii znížil objem nádorov o 27 % (p < 0,05) v porovnaní s KONT. Obe koncentrácie sumaku znížili parameter nekrózy o 77 % (SUM 0,1) (p < 0,01) a o 81 % (SUM 1) (p < 0,01) v porovnaní s KONT a tiež znížili index mitotickej aktivity o 31,5 % (SUM 0,1) (p < 0,05) a o 25 % (SUM 1) (p < 0,05) v porovnaní s KONT. Záver: Tymián, škorica a sumak preukázali výrazný protinádorový účinok v predklinickom terapeutickom 4T1 modeli mamárneho karcinómu myší, ktorý pravdepodobne vyplynul z kombinovaného účinku viacerých fytosubstancií prítomných v celistvej rastline. Stravu bohatú na prírodné rastlinné potraviny ako potenciálnu možnosť liečby mamárneho karcinómu možno ďalej uplatniť v klinickom testovaní.

Práca bola finančne podporená grantom VEGA 1/0136/19, 1/0653/19, 1/0753/17, 1/0124/17 a APVV-16-0021, APVV-16-0446.