Vplyv arzénu na rast a vybrané fyziologické charakteristiky ovsa siateho (Avena sativa cv. Václav)

Authors: Veronika Kubová 1    Petra Bublavá 1    Beáta Piršelová 1    Roman Kuna 1    Peter Boleček 1    Patrik Mészáros 1   
1 Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1929
ISBN: 978-80-972360-6-9

Príjem a akumulácia arzénu rastlinami môže predstavovať vážne zdravotné riziko pre ďalšie články potravového reťazca [1]. Toxicita arzénu pre rastliny je závislá od vlastností pôdy, koncentrácie arzénu a závlahového režimu. Častým determinantom toxicity je samotný rastlinný druh, resp. odroda. Cieľom našich analýz bolo zhodnotiť vplyv rôznych dávok arzénu (As 10, 20 a 50 mg/kg pôdy) na rast a vybrané fyziologické charakteristiky ovsa siateho (Avena sativa cv. Václav). Po 12 dňoch rastu v kontaminovanej pôde boli stanovené rastové parametre, obsah fotosyntetických pigmentov, počet prieduchov a epidermálnych buniek na vrchnej strane listov a stomatálny index. Pletivá boli histochemicky farbené za účelom detekcie H2O2. Vplyvom testovaných dávok arzénu došlo k nárastu biomasy výhonkov, obsahu fotosyntetických pigmentov a tiež počtu prieduchov a epidermálnych buniek na vrchnej strane listu. Stimulačný účinok arzénu je pravdepodobne prejavom tzv. „hormézy“ - čo je stimulácia nízkou dávkou a toxicita vysokou dávkou určitého prvku. Hodnota stomatálneho indexu sa nelíšila od kontroly. Histochemickým farbením listov sme nezaznamenali výraznejšiu akumuláciu molekúl H2O2 oproti kontrole.

Na základe hodnotených parametrov sme dospeli k záveru, že daná odroda ovsa prejavuje vysokú toleranciu na ióny arzénu. Detailnejšie fyziologické, biochemické a molekulárno-biologické štúdie budú potrebné pre odhalenie mechanizmov tolerancie danej odrody ovsa na ióny arzénu s potenciálom využitia tejto plodiny v remediačných programoch.

Práca bola podporená projektmi APVV-18-0154 a VEGA 1/0073/20.
[1] Williams P.N. et al., Environ. Sci. Technol. 2007, 41, 6854.