Zvýšenie senzitivity rezistentných testikulárnych nádorových buniek cieleným ovplyvnením ich metabolizmu

Authors: Eva Kocianová 1    Radivojka Bánová 2    Katarína Grossmanová 1    Katarína Kaľavská 3,4    Tereza Goliaš 1   
1 Oddelenie nádorovej biológie, Virologický ústav, Biomedicínske centrum, SAV, Slovenská republika    2 Oddelenie rickettsiológie, Virologický ústav, Biomedicínske centrum, SAV, Slovenská republika    3 Jednotka translačného výskumu, LFUK, NOÚ, Slovenská republika    4 Oddelenie molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum, SAV, Slovenská republika   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1927
ISBN: 978-80-972360-6-9

Nádorové ochorenie semenníkov postihuje najmä chlapcov a mladých mužov v produktívnom veku. Každoročne zaznamenávame narastajúci počet prípadov tohto ochorenia, pričom až 98% nádorov semenníka tvoria nádory zo zárodočných buniek (TGCTs testicular germ cell tumors). Napriek tomu, že nádorové ochorenie semenníkov je pomerne dobre liečiteľné pomocou chemoterapeutickej látky cisplatiny, vyskytujú sa prípady, kedy  pacienti na túto liečbu neodpovedajú [1].

Väčšina zdravého tkaniva preferuje oxidatívny metabolizmus, pričom v prípade tumorigenézy dochádza k preprogramovaniu oxidatívneho metabolizmu na glykolytický [2]. Zdravé tkanivo semenníkov využíva glykolytický metabolizmus, avšak metabolizmus nádorov semenníkov je zatiaľ veľkou neznámou [3]. V našej práci sme sa zamerali na vybrané enzýmy, ktoré sú v mnohých nádorových bunkách modulované. Predpokladali sme, že testikulárne nádorové bunky NTERA-2 senzitívne a rezistentné na cisplatinu [4], budú mať rozdielne metabolické preferencie. Pomocou metódy Western blot sme zistili, že expresia enzýmu laktát dehydrogenáza A (LDHA) bola v rezistentných bunkách  znížená v porovnaní so senzitívnymi bunkami. Ukázalo sa, že rezistentné bunky exprimujú iba B izoformu laktát dehydrogenázy (LDH), avšak senzitívne bunky exprimujú A aj B izoformu LDH. Ďalším rozdielom v metabolizme senzitívnych a rezistentných buniek boli rozdielne hladiny komplexov dýchacieho reťazca. Rezistentné bunky NTERA-2 mali v porovnaní so senzitívnymi bunkami zvýšenú expresiu dýchacích komplexov v normoxických, aj hypoxických podmienkach.

Rozdiely v metabolizme senzitívnych a rezistentných buniek NTERA-2 nám poskytli nádej, že by sme mohli cieleným ovplyvnením metabolizmu rezistentných buniek zvýšiť ich citlivosť na cisplatinu. Zvýšenie citlivosti na cisplatinu rezistentných buniek sme navodili kombináciou látok: 50µM cisplatiny s 25mM oxamátom (inhibítor LDH) a 50µM cisplatiny s 0,25mM diazoxidom (inhibítor dýchacieho komplexu II). Predpokladáme, že objasnenie metabolických preferencií nádorov semenníkov by mohlo odhaliť nové spôsoby v liečbe nádorového ochorenia semenníkov.

Práca vznikla za podpory grantov: VEGA No.1/0043/18 a VEGA No. 2/0078/19.
[1] Cheng, L., Albers, P., Berney, D.M., et al. Testicula Cancer. Nature Reviews Disease Primers. 2018, 4(29).
[2] Vander Heiden, M.G., Cantley, L.C., Thompson, C.B. Understanding the Warburg Effect: The Metabolic Requirements of Cell Proliferation. Science. 2009, 324(5930), 1029-1033.
[3] Rato, L., Alves , M.G., Socorro, S., et al. Metabolic regulation is important for spermatogenesis. Nature Reviews Urology. 2012, 9(6), 330-338.
[4] SCHMIDTOVA, S., KALAVSKA, K., GERCAKOVA, K., et al. Disulfiram overcomes cisplatin resistance in human embryonal carcinoma cells. Cancers. 2019, 11, 1224-1246.