Štúdium orálnych kultivovateľných bakteriálnych populácií u šteniat

Authors: Jana Kačírová 1    Aladár Maďari 2    Ľubica Horňáková 3    Marián Maďar 1   
1 Laboratórium gnotobiológie, Ústav mikrobiológie a gnotobiológie, Katedra mikrobiológie a imunológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika    2 Univerzitná veterinárna nemocnica, Klinika malých zvierat, Oddelenie vnútorných chorôb, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika    3 Univerzitná veterinárna nemocnica, Klinika malých zvierat, Oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika   
Year: 2020
Section: Open section
Abstract No.: 1925
ISBN: 978-80-972360-6-9

Úvod: Ústna dutina jedinca nie je pred pôrodom osídľovaná mikroorganizmami, no krátko po narodení obsahuje určité skupiny baktérií, zložením pripomínajúce vaginálnu alebo kožnú mikrobiotu. Postupne dochádza k osídľovaniu ďalšími mikroorganizmami a mikrobiota sa začína podobať orálnej mikrobiote dospelého jedinca. Je známe, že v ústnej dutine dospelého jedinca sa nachádza široké spektrum baktérií rozličných kmeňov, ktoré sú jej prirodzenou súčasťou. Tieto mikroorganizmy navyše plnia významnú funkciu – prispievajú k ochrane pred kolonizáciou exogénnych patogénnych baktérií, ktoré by mohli spôsobovať rôzne systémové ochorenia. Doterajšie poznatky o zložení orálnej mikrobioty mláďat sú v porovnaní s mikrobiotou dospelých jedincov značne obmedzené.

Cieľ: Cieľom tejto štúdie bola identifikácia kultivovateľných baktérií prítomných v ústnej dutine šteniat vyživovaných materským mliekom.

Metodika: Výter ústnej dutiny bol urobený piatim šteňatám plemena Bordér teriér vo veku 7 dní. Vzorky boli kultivované za aeróbnych a anaeróbnych podmienok na viacerých druhoch agarov pre zachytenie čo najširšieho spektra kultivovateľných baktérií. Pomnožené vyselektované bakteriálne kolónie boli identifikované pomocou PCR s univerzálnymi primermi pre 16S rRNA gén a porovnávaním sekvencie 16S rRNA génu so sekvenciami dostupnými v databáze GenBank pomocou BLASTn analýzy.

Výsledky: Vo vzorkách boli identifikovaní zástupcovia rodov Acinetobacter, Clostridium, Enterococcus, Micrococcus a Staphylococcus. Najväčší počet izolovaných druhov patrí do rodu Staphylococcus. Vo všetkých vzorkách bol zachytený Staphylococcus haemolyticus.

Záver: Vo výtere ústnej dutiny šteniat boli prítomné baktérie orálnej mikrobioty dospelých psov, ale aj baktérie črevnej a kožnej mikrobioty.

Táto publikácia vznikla vďaka podpore vedeckej grantovej agentúry VEGA č. 1/0788/19.