Detekcia Streptococcus mutans vo vzorkách zubných biofilmov

Authors: Jana Kačírová 1    Šimon Werner 1    Marián Maďar 1   
1 Laboratórium gnotobiológie, Ústav mikrobiológie a gnotobiológie, Katedra mikrobiológie a imunológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika   
Year: 2020
Section: Open section
Abstract No.: 1923
ISBN: 978-80-972360-6-9

Úvod: Zubný kaz je jednou z najčastejších civilizačných chorôb. Na jeho vzniku sa podieľajú okrem environmentálnych vplyvov mikroorganizmy ústnej dutiny. Z veľkého množstva baktérií ústnej dutiny sa za hlavného pôvodcu zubného kazu dlhodobo pokladá Streptococcus mutans. Podieľa sa na tvorbe zubného kazu cestou znižovania pH ústnej dutiny, respektíve zvyšovaním kyslosti prostredia, ktoré následne napomáha demineralizácii zubného tkaniva a uľahčuje tým vznik zubného kazu. Jeho kariogénny potenciál spočíva v schopnosti syntetizovať adhezívne glukány čím významne prispieva k tvorbe zubného plaku. Okrem toho pomocou produkcie mutacínov inhibuje rast nepatogénnych konkurenčných druhov. Pri syntéze glukánov je kľúčový enzým glukozyltransferáza.

Cieľ: Cieľom našej štúdie bolo identifikovať prítomnosť Streptococcus mutans v sledovaných vzorkách zubného biofilmu, aj bez potreby kultivácie, na základe prítomnosti špecifického génu pre glukozyltransferázu Streptococcus mutans.

Metodika: Zo vzoriek zubného biofilmu získaných z kazových lézií bola izolovaná DNA a následne pomocou PCR reakcie detekovaná prítomnosť špecifickej oblasti gtf génu Streptococcus mutans. Vzorky s pozitívnym nálezom Streptococcus mutans boli poslané na sekvenovanie spoločnosťou Microsynth.

Výsledky: Z piatich vzoriek sme po PCR reakcii prostredníctvom elektroforézy detekovali Streptococcus mutans v dvoch vzorkách, a to vo vzorke č.1 a č.3. Následne boli tieto výsledky po sekvenovaní gtf génu potvrdené aj BLASTn analýzou.

Záver: Po spracovaní terénnych vzoriek sme metódou PCR identifikovali Streptococcus mutans pomocou génu pre glukozyltransferázu, ktorá patrí k hlavným kariogénnym vlastnostiam špecifickým pre Streptococcus mutans.

Táto publikácia vznikla vďaka podpore vedeckej grantovej agentúry VEGA č. 1/0788/19.