Protoflavóny v liečbe melanómu: Pro-oxidačný a pro-senescentný účinok protoapigenónu a jeho syntetického derivátu v melanómových bunkách A375

Authors: Erika Csekes 1    Máté Vágvölgyi 2    Attila Hunyadi 2    Lucia Račková 1   
1 Centrum experimentálnej medicíny, Ústav experimentálnej farmakológie, SAV, Bratislava, Slovenská republika    2 Inštitút Farmakognózie, Farmakologická fakulta, Univerzita v Szegede, Eotvos u. 6, 6720 Szeged, Maďarsko   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1922
ISBN: 978-80-972360-6-9

Flavonoidy, sekundárne metabolity rastlín, sú v posledných rokoch predmetom veľkého vedeckého záujmu kvôli svojim preventívnym účinkom voči rôznym chronickým ochoreniam. Skúmanie flavonoidov sa ukazuje byť nádejnou cestou aj vo výskume protinádorových látok a v konečnom dôsledku v liečbe nádorových ochorení. Malígny melanóm je zhubný nádor kože, s celosvetovo sa zvyšujúcou incidenciou. Patrí medzi najzákernejšie nádorové ochorenia pre svoju enormne rýchlu schopnosť tvorby metastáz. Hľadanie nových možností jeho liečby je preto naliehavým predmetom skúmania. 

Cieľom tejto práce bolo preskúmanie a porovnanie potenciálnych protinádorových vlastností syntetického protoflavónu protoapigenón-1’-O-butyl éteru (PABut) a jeho prírodného predchodcu protoapigenónu (PA) v bunkovej línií malígneho melanómu A375. PABut a PA znížili životaschopnosť melanómových buniek už pri submikromolárnych koncentráciách. Prietokovou cytometriou sme zistili, že oba protoflavóny zvyšujú tvorbu RFK v bunke, so signifikantným nárastom v prípade látky PABut. Analýza bunkového cyklu pomocou fluorescenčného farbenia DNA s propídium iodidom (PI) a prietokovej cytometrie ukázala, že testované látky indukujú porovnateľnú akumuláciu buniek v G2/M fáze. Fluorescenčným farbením pomocou AO/EB aj Annexín V-FITC/PI  sme dokázali, že PABut aj PA spôsobovali mierne zvýšenú apoptózu nádorových buniek, pričom PABut indukoval skorú apoptózu, kým pri rovnakej koncentrácií PA sme pozorovali nárast počtu buniek v neskorej apoptóze. PABut indukoval signifikantné zníženie hladín Sirt1 ako aj β-aktínu. Okrem toho PABut indukoval signifikantné zvýšenie hladín mitochondriálnej SOD2 a markerov senescencie, ako sú proteíny p21 a p16 a aktivita SA-β-Gal. Signifikantné zvýšenie tumor supresorového proteínu p53 sme však zistili iba v prípade PA. PABut aj PA navyše ukázali vysoký index selektivity vzhľadom k nemalígnej línii ľudských fibroblastov VH10, pričom hodnota SI pre PABut bola porovnateľná s hodnotou pre klasické chemoterapeutikum doxorubicín. Hoci testované látky neukázali senolytický efekt na senescentné fibroblasty, v nižších koncentrácii zlepšovali ich vitalitu, čo poukazuje aj na rejuvenačnú účinnosť.              

Výsledky naznačujú, že oba protoflavóny majú vysoký chemoterapeutický potenciál a sú vhodné na ďalšie testovanie. Okrem toho modifikácia protoapigenónu, 1‘-O-butyláciou, môže zvýšiť jeho schopnosť navodiť senescenciu, a teda zvýšiť chemoterapeutickú účinnosť v porovnaní s nemodifikovaným prírodným protoflavónom.   

Táto práca bola podporená grantami: VEGA 2/0041/17 a COST Action CM1407. Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-18-0336.