Úloha rastlinných funkčných potravín v regulácii epigenetických zmien v animálnom modeli rakoviny prsníka

Authors: Marek Samec 1    Karin Jašek 2    Karol Kajo 3    Alena Líšková 1    Lenka Koklesová 1    Martin Kello 4    Martin Péč 5    Ján Mojžíš 4    Marián Adamkov 6    Peter Kubatka 5   
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Klinika gynekológie a pôrodníctva, Martin    2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, BioMed    3 Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave    4 Univrzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav farmakológie, Košice    5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biológie, Martin    6 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav histológie a embryológie, Martin   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1921
ISBN: 978-80-972360-6-9

Východiská a ciele: Fytochemikálie ako sekundárne metabolity obsiahnuté v rastlinných funkčných potravinách predstavujú v synergii s ostatnými nutrientami rastlín významné látky asociované s prevenciou civilizačných ochorení vrátane rôznych typov malignít. Jeden z mechanizmov prevencie rakoviny prostredníctvom fytochemikálií predstavuje schopnosť týchto substancii regulovať epigenetické modifikácie, ktoré sú priamo zapojené v iniciácii, promócii a progresii malígnej transformácie. Na základe tejto hypotézy sme analyzovali zmeny v rámci epigenetických alterácií, vrátane expresie miRNA, metylačného profilu génových promótorov a zmien v histónových modifikáciách po aplikácii dúšky tymianovej (Thymus vulgaris L) a škorice (Cinnamomum zeylanicum L.) v experimentálnom modeli mamárnej karcinogenézy in vivo. Metódy: V dvoch experimentálnych štúdiách bola podávaná sušená vňať tymianu resp. drvená kôra škorice v diéte v dvoch koncentráciách 0,1% a 1% potkanom, ktorým bola indukovaná karcinogenéza subkutánnou aplikáciou karcinogénu N-methyl-N-nitrosourea. Na konci  experimentálnej štúdie boli zvieratá dekapitované a bolo im odobraté nádorové tkanivo, ktoré bolo následné podrobené imunohistochemickým a molekulárnym analýzam. Výsledky: V animálnom modeli mamárnej karcinogenézy preukázal tymian pozitívny dopad asociovaný so zvýšením expresie miR-22, -210 a -34a (vyššia dávka tymianu) a znížením metylácie promótorových oblastí génov ATM, RASSF1, PTENTIMP3. V prípade posttranslačných modifikácií histónov bola zaznamená znížená úroveň trimetylácie histónu H3 (H3K4m3). V druhom experimente s použitím škorice bol dokumentovaný pokles v expresii miR-155 a miR-21 (nižšia dávka škorice) a v redukcii úrovne metylácie promótorových oblastí génov ATMTIMP3. V prípade sledovania zmien v histónových modifikáciách bol detekovaný regulačný účinok škorice spojený s poklesom trimetylácie histónov H3 (H3K4m3 resp. H3K9m3) a nárastom úrovne acetylácie histónu H4 (H4K16ac). Záver: Tymian ako aj škorica preukázali výrazné modulačné účinky v rámci epigenetických mechanizmov asociovaných so supresiou nádorovej progresie v in vivo modeli karcinómu prsníka.

Finančná podpora bola zabezpečená grantom VEGA 01/0136/19.