Konštrukcia nanoštrukturovaného biosenzora na detekciu potenciálneho biomarkera rakoviny prostaty - sarkozínu

Authors: Štefánia Hrončeková 1    Tomáš Bertók 1,2    Ján Tkáč 1,2   
1 Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava 845 38, Slovenská republika    2 Glycanostics, s.r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava 845 38, Slovenská republika   
Year: 2020
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 1916
ISBN: 978-80-972360-6-9

Rakovinové ochorenia patria v súčasnosti medzi najväčšie civilizačné strašiaky. Radia sa medzi hlavné príčiny úmrtí vo väčšine oblastí sveta a ich výskyt celosvetovo dramaticky narastá [1]. Jednou z najčastejších príčin úmrtia na rakovinu u mužov je rakovina prostaty. Napriek tomu, že na prvý pohľad je táto diagnóza mimoriadne závažná, pri jej včasnom odhalení je šanca na dlhodobejšie prežitie pacienta vysoká. V diagnostike rakoviny prostaty sa štandardne používa prostatický špecifický antigén, PSA. Špecificita PSA pre rakovinové ochorenie je ale nízka, preto je snahou hľadať nové, špecifickejšie biomarkery [2]. Medzi známe potenciálne biomarkery rakoviny prostaty patria napríklad aminokyselina sarkozín, zinc-alpha-glycoprotein, prostatická kyslá fosfatáza, PCA3, Cofilin-1 a sľubné je aj štúdium zmien v štruktúre glykánov na povrchu PSA. Kombináciou vhodných biomarkerov je možné zvýšiť šancu na včasné odhalenie ochorenia [1].

V diagnostike mnohých ochorení sa do centra pozornosti čoraz viac dostáva použitie biosenzorov. Ich použitie sa vyznačuje viacerými výhodami, ako vyššia citlivosť a špecificita, nízka cena, jednoduchosť obsluhy, možnosť ich použitia v prenosných zariadeniach rovnako ako aj vysoká rýchlosť odozvy. Vďaka začleneniu rozličných nanomateriálov s ich špecifickými vlastnosťami ako sú MXén či grafén sa zaznamenal výrazný pokrok  vo vývoji biosenzorov.

V tejto práci sme sa zamerali na biomarker sarkozín, medziprodukt metabolizmu glycínu, ktorého koncentrácia v moči aj v krvi je pri rakovine prostaty zvýšená [3]. Sarkozín bol detegovaný prostredníctvom nanoštrukturovaného biosenzora s imobilizovanou sarkozín oxidázou na elektróde zo sklovitého uhlíka s vopred upraveným povrchom obsahujúcim MXén a chitosan. Takto pripravený biosensor sa vyznačoval detekčným limitom 18,02 nM a lineárnym rozsahom 0,09 až 7,8 µM. Okrem elektrochemickej analýzy, ktorá zahrňovala cyklickú voltametriu a chronoampérometriu na rotačnej elektróde s použitím trojelektródového systému bola vykonaná aj mikroskopia atomárnych síl a skenovacia elektrónová mikroskopia.

Táto práca je výsledkom realizácie projektu VEGA 2/0137/18 a 2/0090/16, a APVV 17-0300. Radi by sme poďakovali podpore z ERC Proof of Concept grant (No. 825586).
[1] Tkáč J. et al.; Prostate-specific antigen glycoprofiling as diagnostic and prognostic biomarker of prostate cancer, Interface Focu, 2019, Vol. 9.
[2] Damborská D. et al.; Nanomaterial-based biosensors for detection of prostate specific antigen, Microchimica Acta, 2017, Vol. 184, p.3049-3067.
[3] Rebelo S.C.R.T. et al.;  Sarcosine oxidase composite screen-printed electrode for sarcosine determination in biological samples, Analytica Chimica Acta, 2014, Vol. 850, p. 26-32.