Prevalencia črevných parazitov psov z útulkov v Košickom kraji

Authors: Kristína Mravcová 1    Gabriela Štrkolcová 1    Mária Goldová 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko   
Year: 2020
Section: Open section
Abstract No.: 1915
ISBN: 978-80-972360-6-9

Úvod: Mnohé z intestinálnych parazitov spoločenských zvierat majú zoonotický potenciál a môžu nepriaznivo ovplyvniť zdravie ľudí. Preto bola naša štúdia zameraná na rozsiahly prieskum črevných parazitárnych infekcií psov z útulkov v Košickom kraji. 

Cieľ: Cieľom našej štúdiebolo vyhodnotiť parazitostatus psov rôzneho plemena a veku z vybraných útulkov v Košickom kraji.

Metodika: Z dvoch odberových miest sme v období od septembra 2017 do novembra 2019 vyšetrili celkom 303 vzoriek féces psov. Z prvého útulku sme odobrali 174 vzoriek a zo súkromného zariadenia 129 vzoriek trusu. Na detekciu propagačných štádií endoparazitov sme použili koprologické vyšetrenie podľa Fausta a Kozak-Magrovej. Kryptosporídiový antigén sme detegovali pomocou ELISA metódy. 

Výsledky: U psov z prvého útulku sme zistili 92,5 % (161/174) prevalenciu, z toho sme identifikovali vajíčka Toxocara canis 72,7 % (117/161), čeľaď Ancylostomatidae 63,9 % (103/161), Trichuris vulpis 47,2 % (76/161), Toxascaris leonina 33,5 % (54/161) a Capillaria spp. 8,1 % (13/161). Z protozoí sme zazanamenali cysty Giardia duodenalis 51,5 % (83/161) a Cystoisospora spp. 13,04 % (21/161). Prevalencia v súkromnom zariadenídosiahla 48,8 % (63/129), najčastejšie boli prítomné vajíčka helmintov T. vulpis 77,7 % (49/63), T. canis 69,8 % (44/63), čeľaď Ancylostomatidae 60,3 % (38/63), T. leonina 55,5 % (35/63) a cysty G. duodenalis sme identifikovali u 26,9 % (17/63) jedincov. Všetky vzorky boli negatívne na Cryptosporidium spp. 

Záver: Naše výsledky naznačujú pomerne vysokú prevalenciu zoonotických parazitov v košických útulkoch. Najmä giardióza a toxokaróza sa vyznačujú závažnými klinickými príznakmi nielen u psov ale aj u ľudí. Aby sme predchádzali potencionálnemu prenosu parazitárnych zoonóz na človeka, je nutné dodržiavať správne hygienické zásady, zabezpečiť pravidelné koprologické vyšetrenie psov a v prípade potreby aj účinnú dehelmintizáciu. Okrem toho je dôležité zlepšiť asanáciu kotercova výbehov v útulkoch, čím sa zabráni šíreniu propagačných štádií parazitov v prostredí.

Kľúčové slová: pes, útulok, prevalencia, parazity, Košice

Poďakovanie: Táto publikácia vznikla vďaka podpore vedeckej grantovej agentúry VEGA č. 1/0536/18.