Cerebrálna autozómovo dominantná arteriopatia so subkortikálnymi infarktmi a leukoencefalopatiou

Authors: Miriama Juhosová 1    Petra Jungová 1    Alica Valachová 2    Pavol Ďurina 1    Silvia Dallemule 1    Dominika Gécová 3    Ján Chandoga 1   
1 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB , Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Centrum zriedkavých genetických chorôb, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava    2 Oddelenie lekárskej genetiky, Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín    3 Klinika lekárskej genetiky SZU a UNB, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1914
ISBN: 978-80-972360-6-9

Cerebrálna autozómovo dominantne dedičná arteriopatia so subkortikálnou leukoencefalopatiou (CADASIL) je hereditárne cerebrovaskulárne ochorenie vyplývajúce z patogénnych variantov génu kódujúceho transmembránový receptor NOTCH3. „Typický“ patogénny variant v NOTCH3 géne vedie k odstráneniu alebo pridaniu cysteínového aminokyselinového zvyšku do EGF-like repetícii proteínu. Klinicky sa ochorenie prejavuje migrénou s aurou, tranzitórnymi ischemickými atakmi, psychiatrickými poruchami a iktami, ktoré vedú k subkortikálnej demencii. Nástup a priebeh ochorenia je však variabilný inter aj intrafamiliárne. Okrem podrobnej anamnézy a MR vyšetrenia je molekulárno-genetické vyšetrenie neodlučiteľnou súčasťou komplexnej a definitívnej diagnostiky tohto ochorenia. Zlatým štandardom pre potvrdenie syndrómu je aj elektrónová mikroskopia vzoriek z biopsie kože, pomocou ktorej sa v okolí buniek hladkej svaloviny ciev pozoruje zvýšený výskyt zhlukov extracelulárnych domén NOTCH3 proteínu spolu s výskytom granulárneho osmiofilného materiálu, ktorý sa vyskytuje iba u CADASIL pacientov. Špecifická a efektívna liečba doteraz známa nie je. V práci prezentujeme súbor pacientov s diagnózou CADASIL syndrómu s potvrdenými molekulárno-genetickými nálezmi v Ústave lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB.