Prevalencia intestinálnych parazitárnych infekcií detí predškolského a školského veku

Authors: Kristína Mravcová 1    Gabriela Štrkolcová 1    Ingrid Urbančíková 2    Katarína Gombošová 2    Miroslava Petrášová 2    Mária Goldová 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko    2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko   
Year: 2020
Section: Open section
Abstract No.: 1913
ISBN: 978-80-972360-6-9

Úvod: Bakteriálne, vírusové ale aj parazitárne infekcie patria medzi najčastejšie príčiny ohrozujúce zdravie detskej populácie. Vek detí, imunitný stav, prostredie v ktorom žijú a hlavne ich nedostatočné hygienické návyky predstavujú rizikové faktory pre šírenie parazitárnych ochorení. Opakované infekcie črevnými parazitmi môžu spôsobiť závažnú anémiu alebo chronickú hnačku, čo negatívne vplýva na fyzický rast a mentálny vývoj detí. 

Cieľ: Cieľom našej štúdie bolo monitorovať výskyt endoparazitóz u detí v predškolskom a školskom veku z Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Metodika: Zber vzoriek prebiehal od septembra 2018 do novembra 2019. Z Univerzitnej nemocnice v Košiciach sme vyšetrili 168 stolíc detí. Na diagnostiku propagačných štádií črevných parazitárnych zárodkov sme použili koprologickú (flotačnú) metódou podľa Fausta a Kozák-Magrovej. 

Výsledky: V Univerzitnej nemocnici sme z celkového počtu 168 vzoriek zistili 19 pozitívnych (11,3%) jedincov. Najčastejšou príčinou parazitárnej infekcie u detí boli škrkavky Ascaris lumbricoides 57,9 % (11/19), nasledovali Trichuris trichiura 36,8 % (7/19) a Enterobius vermicularis 15,8 % (3/19). Z protozoí sme zaznamenali cysty Giardia duodenalisv 36,8 % (7/19) vzorkách stolice. Na dôkaz koproantigénu Cryptosporidiumspp. sme použili sendvičovú ELISA metódu, všetky vyšetrené vzorky boli negatívne. 

Záver: Črevné parazitárne infekcie sú významným problémom verejného zdravia v rozvojových ale aj rozvinutých krajinách. Deti predstavujú najrizikovejšiu skupinu náchylnú na intestinálne parazitárne infekcie. Ochorenia ako askaridióza, enterobióza či giardióza sa prenáša oro-fekálnym spôsobom, kontaminovanou vodou, potravou alebo priamym kontaktom s infikovaným jedincom. Z toho dôvodu je nevyhnutné zlepšiť úroveň osobnej ale aj enviromentálnej hygieny, ktoré by pomohli znížiť výskyt črevných parazitických infekcií najmä v detských kolektívoch.

Kľúčové slová: deti, prevalencia, parazitárna infekcia, veterjné zdravie

Poďakovanie: Táto publikácia vznikla vďaka podpore vedeckej grantovej agentúry VEGA č. 1/0536/18.