Prevalencia parazitóz abiotických zložiek prostredia v lokalitách s nízkym hygienickým štandardom

Authors: Kristína Mravcová 1    Gabriela Štrkolcová 1    Mária Goldová 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko   
Year: 2020
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1911
ISBN: 978-80-972360-6-9

Úvod: Parazitárne ochorenia predstavujú vážny zdravotný problém aj v 21. storočí. Medzi najohrozenejšiu skupinu patria obyvatelia žijúci v socio-ekenomicky znevýhodnených lokalitách. V rámci Slovenska predstavujú takéto lokality najmä segregované rómske osady, kde bežne chýba kanalizácia, vybudovaná infraštruktúra a pripojenie domácností na zdroj pitnej vody. Tieto faktory, spolu s nízkou úrovňou vzdelania a osobnej hygieny, prispievajú k znečisteniu abiotických zložiek prostredia a častejšiemu výskytu parazitárnych ochorení.

Cieľ: Cieľom našej štúdie bolo uskutočniť parazitologickú analýzu pôdy vo vybraných lokalitách na prítomnosť propagačných štádií endoparazitov.

Metodika: V časovom rozmedzí od septembra 2017 do novembra 2019 sme vyšetrili 32 vzoriek pôdy v segregovanej rómskej osade v meste Medzev. Vzorky pôdy sme odoberali z rôznych miest, napr. za drevenými príbytkami, v okolí smetiska, pri ceste alebo pri zdroji pitnej vody. Na dôkaz vajíčok helmintov sme použili modifikovanú flotačnú metódu podľa Kazacosa. 

Výsledky: Prítomnosť endoparazitov sme potvrdili v 87,5 % (28/32) vyšetrených vzoriek. Najčastejšie identifikované boli vajíčka helmintov z čeľade Ancylostomatidae71,43 % (20/28), nasledovali Toxocara canis64,3 % (18/28), Ascaris lumbricoides53,6 % (15/28), Toxascaris leonina 39,3 % (11/28), Trichuris vulpis17,9 % (5/28), a Hymenolepisspp. 3,6 % (1/28). Okrem toho, boli vo vzorkách pôdy zistené zárodky ektoparazitov a larválne štádiá parazitov. 

Záver: V šírení parazitárnych infekcií zohrávajú dôležitú úlohu kontaminované abiotické zložky životného prostredia. Pôdou prenášané ochorenia ako askarióza, toxokaróza alebo trichurióza, sú stálym problémom v rozvíjajúcich sa krajinách, najmä u obyvateľstva žijúceho v podmienkach s nízkou úrovňou hygieny. Tieto ochorenia majú výrazný vplyv na spomalenie fyzického a psychického vývoja detí, preto je nevyhnutné venovať im dostatočnú pozornosť. Šírenie osvety v komunite, informovanie rodičov aj detí o možnom riziku infekcie črevnými parazitmi a spôsoboch ich šírenia či vzdelávanie v oblasti vlastného zdravia a hygieny by malo byť súčasťou edukačného programu v predškolských a školských zariadeniach. 

Poďakovanie: Táto publikácia vznikla vďaka podpore vedeckej grantovej agentúry VEGA č. 1/0536/18.