Elektrochemické stanovenie inzulínu na uhlíkových tlačených elektródach modifikovaných nanočasticami

Authors: Ivana Šišoláková 1    Jana Hovancová 1    Renáta Oriňaková 1   
1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko   
Year: 2020
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 1903
ISBN: 978-80-972360-6-9

Diabetes mellitus je jedno z najrožšírenejších metabolických ochorení súčasnosti, charakteristické dlhodobým zvýšením hladiny glukózy v krvi (hyperglykémiou). Hyperglykémia je spôsobená poruchou vylučovania inzulínu, pôsobením inzulínu alebo kombináciou oboch porúch súčasne, v závislosti od toho o aký typ diabetu sa jedná1. Častokrát nie je toto ochorenie diagnostikované dostatočne včas, a tak  hyperglykémia spôsobuje patologické a funkčné zmeny v tele pacienta2. Z toho dôvodu sa výskum v poslednom období čoraz viac zameriava na vývoj elektrochemického senzora, ktorý by bol prístrojovo a finančne nenáročný a schopný rýchlo a presne detegovať inzulín.

Táto práca je zameraná na elektrochemické stanovenie inzulínu na uhlíkových tlačených elektrodách (SPCE) modifikovaných nanočasticami niklu (NiNPs) a oxidu nikelnatého (NiONPs). Uhlíkové tlačené elektródy boli použité z dôvodu miniaturizácie systému, keďže priemer pracovnej elektródy je len 4 mm a množstvo analytu potrebného na stanovenie sa pohybuje okolo 50 µl.  Cieľom práce je nájsť vhodnú modifikáciu SPCE pre následné elektrochemické stanovenie inzulínu, čím by sa vylepšili analytické charakteristiky elektródy ako limit detekcie, lineárny rozsah a citlivosť. Všetky elektrochemické merania prebiehali vo fosfátovom tlmivom roztoku (PBS), ktorý simuloval koncentráciu Cl- iónov na rovnakej úrovni ako v telesných tekutinách. V poslednom kroku boli vykonané elektrochemické stanovenia inzulínu v prítomnosti ďalších interferentov prítomných v krvi a bol študovaný ich vplyv na stanovenie inzulínu. 

Táto práca vznikla za podpory grantu VVGS-PF-2018-795, VEGA 1/0074/17, APVV-16-0029.
1. Mathebula, S. D. (2015). Polyol pathway: A possible mechanism of diabetes complications in the eye. African Vision and Eye Health74(1), 5.
2. Bi, X., Lim, J., & Henry, C. J. (2017). Spices in the management of diabetes mellitus. Food chemistry217, 281-293.