Analýza včelieho vosku pomocou HTGC-FID

Authors: Paulina Galbava 1    Žofia Nižnanská 1    Jaroslav Blaško 1    Róber Kubinec 1   
1 Chemický Ústav, Prírodovedecká Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská Republika   
Year: 2020
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 1895
ISBN: 978-80-972360-6-9

Včelí vosk, ako aj iné živočíšne produkty, je dôležitou surovinou v širokom rade priemyslov. Hodnota kvalitného vosku stále stúpa, pretože sa jeho falšovanie stáva čoraz populárnejšie a teda aj finančne zaujímavé pre nepoctivých včelárov. Cena vosku je približne 13 eur.kg-1 a hodnota lacnejších a dostupných prímesí je približne polovičná [1]. Mnohé vedecké práce odhalili falšovanie včelieho vosku s viac ako 15 rôznymi  voskami (ropné, minerálne, živočíšne a rastlinné vosky) a priemyselnými voskami [2].

Chemicky sa včelí vosk skladá z hlavných zložiek (presahujú 5% (w/w)), ako alkány, alkény, voľné mastné kyseliny, monoestery, diestery a hydroxymonoestery; a vedľajšie zložky (<5%) ako napríklad mastné alkoholy [3]. Vo včeľom vosku sa skupina homologického radu líši o dva atómy uhlíka [4] [5] a v parafíne sú vynechané nepárne alkány a teda prítomnosť párnych uhľovodíkov indikuje falšovanie včelieho vosku. 

Táto práca sa zaoberá HTGC-FID analýzou včelích reálnych vzoriek hrebeňov/medzistienok na prítomnosť cudzích látok. Úprava vzorky je obmedzená na minimum, pretože zahŕňa iba rozpustenie vzorky v chloroforme a následnú analýzu HTGC-FID. Analýzy reálnych vzoriek medzistienok potvrdili, že vzorky boli falšované parafínom od 1,6 hm. % do 37 hm. %.

Táto práca bola podporená grantom Univerzity Komenského UK/184/2020 a vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja projektom APVV-15-0466 a APVV-18-282.
[1] Čepček J, Kubinec R, Górová R, Addová G (2002) Bull. Food Res.  41 (4).
[2] Bogdanov S (2004) Apiacta, 38.
[3] Hepburn H R, Pirk C W W, Duangphakdee O, (2014).Honeybee Nests.
[4] Aichholz R, Lorbeer E  (2000) J. Chromatogr. A, 883 (2).
[5] Aichholz R, Lorbeer E  (1999) J. Chromatogr. A, 885 (2).