Formulácia kombinovaných opiátových MUPS tabliet s využitím experimentálneho dizajnu

Authors: Štefan Husár 1,2    Katarína Rumlová 2    Kamila Chomaničová 2    Miroslava Sýkorová 2    Beáta Vladovičová 3   
1 Laboratorios LEÓN FARMA, León, Španielsko    2 Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Katedra farmaceutickej chémie, Slovenská republika    3 Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec, Slovenská republika   
Year: 2020
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1894
ISBN: 978-80-972360-6-9

Predložená práca sa zaoberá prípravou a analytickým hodnotením opiátových liekových foriem s predĺženým uvoľňovaním liečiv z násobných peletových systémov (multiple unit pellet system = MUPS), ktoré vykazujú alkoholovú rezistenciu a odolnosť voči zneužívaniu rôznymi manipulačnými technikami. Boli pripravené stabilné násobné liekové formy obsahujúce kombináciu opiátového liečiva oxykodónium-chlorid a farmakologickej bariéry voči zneužitiu liekovej formy naloxónium-chlorid dihydrátu. Technológia prípravy aktívnych obalených peliet bola optimalizovaná pomocou štatistického plánovania experimentov (DoE) a boli stanovené rozmedzia kritických procesných parametrov. Optimalizovali sa jednotlivé kroky prípravy finálnych MUPS tabliet ako výber polyméru riadiaceho uvoľňovanie oboch liečiv (Etylcelulóza – Surelease E-7-19030, 18,0 hm.%), stanovenie vhodného protektívneho plniva a jeho podiel v MUPS tabletách (mikrokryštalická celulóza PH102, 70 hm.%) a určilo sa rozmedzie lisovacích tlakov (3-6 kN), pri ktorých nedochádza k poškodeniu polymérneho filmu a tvorbe nežiadúcej matricovej štruktúry. Zistilo sa, že uvoľňovanie obidvoch liečiv je nezávislé na hodnote pH a použitom disolučnom zariadení. Finálny prototyp bol nastavený na krátkodobé a dlhodobé stabiltné sledovanie, vyvinutá MUPS formulácia je stabilná v bežných skladovacích podmienkach (25°C/60% RH a 30°C/65% RH) po dobu jedného roka bez zmeny fyzikálnych a chemických vlastností.

Dosiahnuté výsledky vznikli v rámci riešenia projektu „Výskum a vývoj farmaceuticky účinných látok stereoselektívnymi postupmi vrátane vývoja konečných liekových foriem“, ktorý je podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci poskytnutých stimulov pre výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona č.185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.